Školní družina

Školní družina je umístěna
  • 1. ročníky - v samostatné budově ŠD (vchod z Železnobrodské ulice) 
  • 2. - 4. ročníky - v nové budově školy (vchod z ulice Toužimská) 
Školní družinu tvoří 11 oddělení, navštěvuje ji celkem 320 žáků. Školní družina pravidelně využívá velkou zahradu s víceúčelovým hřištěm, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.
V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.   

Úplata za školní družinu je 200,- Kč/měsíc.

 
Vychovatelky:
Pekárková Věra - vedoucí vychovatelka
Bílková Romana Knoppová Karolína
Bc. Friedlová Lenka Lejčková Jana
Horká Božena Sajfrtová Jitka
Jančarová Renata Lepšíková Margarita
Jiskrová Eva Žůrková Lenka
telefon: +420 286 855 062

 

Rozmístění jednotlivých oddělení: 

BUDOVA ŠD  oddělení vychovatelka   třídy  telefon
přízemí 1. oddělení  Žůrková 1.A + 4.  734256747
  2. oddělení Knoppová 1.B + 4.  603273085
1. patro 3. oddělení Jiskrová

1.C + 0.A

 603293944
  4. oddělení  Lejčková 1.D, 0.A 734255944

 

 

NOVÁ BUDOVA ZŠ  oddělení vychovatelka třídy  telefon 
1. patro 5. oddělení Bílková 2.A + 4. 734259150
  6. oddělení Pekárková 2.B + 4. 734313816
2.patro 7.oddělení Horká 2.C + 4. 734255945
  8. oddělení  Sajfrtová 2.D + 4. 734258027
 3.patro 9. oddělení  Lepšíková 3.A + 3.C 735174912
  10. oddělení  Friedlová 3.B + 3.C 734256733
  11. oddělení Jančarová 3.D + 3.C 734255946
 V budově ŠD jsou pro děti připraveny:
  • 2 účelově vybavené herny

  • 2 pracovny - s možností kreativního uzpůsobení

  • zimní zahrada s divadelním koutkem

  • zahrada ŠD je vybavena víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, pískovištěm, stolním tenisem

 

Zájmové kroužky v ŠD:

šikovné ručičky, vaření, keramika I.,  keramika II.

více o kroužcích -  kroužky družiny

 
 
Vnitří řád školní družiny

 

1. Provozní doba:

ranní :           6:30 –  8:00 (do.7:30 příchod do budovy ŠD)

odpolední:    11:40 – 17:00

 

 

2. Školní družina pro svůj provoz využívá vlastní budovu (2 herny, 2 pracovny, šatny a sociální zařízení), 7 oddělení je umístěno v kmenových třídách. Dále zahradu ŠD vybavenou víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, 2 pískovišti. Keramickou dílnu, tělocvičnu, gymnastický sál a hřiště v areálu školy.

 

3. Žáci jsou zapsáni k docházce do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku vždy na jeden školní rok. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazováni žáci nižších ročníků.

 

4. Poplatek za ŠD je 200,- Kč měsíčně. Je vybírán 2x ročně (800,- září – prosinec, 1200,- leden – červen) 

 

5. ŠD žákům umožňuje:

- spoluúčastnit se při přípravě programu

- využívat zájmové kroužky

 

 

6. Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí ve ŠD další specifická nařízení:

- dodržovat nařízení a pokynů vychovatelů

- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD a při všech akcích pořádaných ŠD

- šetřit majetek školní, svůj i spolužáků (při případném poškození hradí nápravu viník)

- chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům i spolužákům

- neopouštět svévolně ŠD

- dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD

- pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka v případě, že významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních apod. U ŠD ZŠ zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

 

7. Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů při obědě, dále si děti nosí pití z domova, nebo se mohou kdykoliv napít vody.

 

8. Vyzvedávání žáků :

1.třídy – po obědě (asi v 12:15)u vchodu do nové budovy

                     - 15:00 – 17:00 – v budově ŠD

2.- 4.třídy  - po obědě (podle rozvrhu, nejpozději v 13:30)

                          - 15:30 – 17:00 – na recepci nové budovy ZŠ

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout v dohodnutou dobu, pokud toto neodchází v rodiči stanovenou dobu samo. Samostatný odchod žáků, mimo čas uvedený na zápisním lístku, musí být vždy podložen písemnou žádostí rodičů. Je zakázáno uvolňování žáků na telefonickou žádost.

Pokud dítě není vyzvednuto do vypršení provozní doby ŠD (17:00) nejdříve vychovatelka informuje rodiče telefonicky, pokud neuspěje, oznámí věc na místní služebnu městské policie. Opakované nevyzvednutí dítěte ze ŠD může být důvodem k jeho vyloučení.

Pokud dítě bude odcházet na kroužky, které nejsou v nabídce školy, do školní družiny se již nevrací.

 

9. Režim dne:

Po ranní družině přechází žáci z budovy družiny do budovy školy pod vedením vychovatelky.

Po vyučování předají žáky, zapsané do ŠD, učitelky vychovatelkám na předem dohodnutém místě.

Do jídelny přicházejí žáci organizovaně pod dohledem vychovatelky.

Z budovy školy do budovy ŠD odcházejí žáci pouze pod vedením vychovatelky.

Vychovatelky předávají dětí lektorům na nepovinné předměty a zájmové kroužky organizované školou.

 

10. Do školní družiny je možné umístit i žáky nepřihlášené k pravidelné docházce do ŠD a to v případě dělených hodin, odpadnutí výuky apod., nebo na žádost rodičů z mimořádných rodinných důvodů.

 

11. O vedlejších prázdninách bude ve ŠD provoz pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 10% ze zapsaných žáků.

 

12. Rodiče mají možnost se na žáky a program ŠD informovat průběžně během školního roku (informační nástěnky ŠD, konzultace s vychovatelkami, email).

Stránka

Publikována: 7.9.2014

Naposled upravena: 25.1.2019

Kalendář

Středa, 21.8., svátek má Johana
srpen 2019
po út st čt so ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nejbližší akce školy

Termíny prázdnin a svátků

3. 9. 2018 Začátek školního roku
28. 9. 2018 Den české státnosti
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 Nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
18. 2. – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 Svátek práce
8. 5. 2019 Den vítězství
28. 6. 2019 Konec školního roku
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020