Školní vzdělávací program

Pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola

Adresa: Albrechtická 732, Praha 19 – Kbely

Ředitel školy: Mgr. Bc. Květoslav Přibil

Vedoucí vychovatelka: Věra Pekárková

Kontakty:

             Tel: 286855062

             E-mail: pekarkova@skola-kbely.cz

             Web: www.skola-kbely.cz

Vydáno dne:  3. 9. 2018

 

Charakteristika školní družiny

             Školní družina (dále také ŠD) je součástí základní školy a její provoz probíhá v 11 odděleních. Je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy.  V současné době nabízí tzv. ranní družinu, která probíhá od 6:30 do 8:00. Odpolední činnosti přímo navazují na vyučování a pro ŠD končí v 17:00.

Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání. Pomáhá překonávat dětem jejich hendikepy. Program školní družiny usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním jevům, která bude znát svou cenu a najde místo ve zdravé sociální skupině a nalezne uplatnění ve společnosti.

             Školní družina musí být místem:

 • pro zájmové vyžití dětí;
 • pro regeneraci sil dětí po vyučování;
 • pro rozvíjení tvořivosti;
 • pro posilování sebevědomí;
 • pro radost;
 • pro komunikaci.

Činnost a výchovné působení vychovatelek ŠD v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, rozsah zájmových činností v oblasti estetické a kulturní výchovy, sportu, techniky, přírodovědy, turistiky a společenskovědních oborů). Snaží se vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem i k sobě navzájem.

Školní družina má také ve své nabídce celou řadu specificky zaměřených kroužků, kde mohou děti rozvíjet svůj talent a své zájmy. Jedná se o kroužky keramiky, přírodovědný kroužek a kroužek vaření. Nabídka kroužků se může každoročně měnit dle zájmu žáků. Dále školní družina umožňuje žákům navštěvovat širokou nabídku kroužků, které jsou pořádány v objektu základní školy.

Cíle

 1. Hlavní cíle
 • Všechny činnosti školní družiny žáci provádí dobrovolně a ochotně se účastní nabízených aktivit – ŠD se stává místem, ve kterém děti tráví smysluplně a plnohodnotně svůj volný čas.
 • Usiluje o to, aby se žáci obohacovali novými zkušenostmi a zážitky, potřebnými pro rozvoj osobnosti a především člověka uznávajícího své hodnoty, tak i tolerujícího hodnoty druhých lidí.
 • Snaží se dětem vytvořit nestresující, inspirující a tvořivé prostředí, kde mohou uplatnit své schopnosti a dovednosti.
 • Probouzet v dětech kladný přístup ke škole, ke vzdělání, učit je rozlišovat čas práce, čas odpočinku a relaxace.
 • Rozvíjí v dětech ohleduplnost ke svým kamarádům a ostatním lidem, dodržování pravidel společenského chování a základů hygieny.
 • Vede děti k samostatnosti a k udržování pořádku ve svém okolí

 

 1. Dílčí cíle pro jednotlivé zájmové kroužky
  1. Kroužky keramiky
 • Rozvíjet manuální zručnost a kreativitu.
 • Rozvoj citu pro materiál.
 1.  Kroužek šikovné ručičky
 • Podpořit kladný vztah k výtvarnému umění.
 • Naučit základním znalostem a dovednostem v oboru.
 1. Kroužek vaření
 • Podporovat zájem o zdravý životní styl.
 • Naučit základům správného stolování.
 • Naučit se základním znalostem a dovednostem oboru.

 

Klíčové kompetence

 1. 1.      Kompetence k učení
 • Žák se učí s chutí a započatou práci dokončí;
 • vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby;
 • umí kriticky zhodnotit svůj výkon;
 • klade si otázky a spontánně na ně hledá odpovědi;
 • získané poznatky dává do vzájemných souvislostí a uplatňuje je v praktických situacích.
 1. 2.      Kompetence k řešení problémů
 • Žák se učí pochopit problém;
 • promýšlí a plánuje řešení problému;
 • při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, které mu umožňují řešit problémy následující;
 • hledá různé způsoby řešení problémů, rozlišuje správná a špatná řešení;
 • chápe, že vyhýbání problému nevede k řešení;
 • je kreativní a flexibilní (dovede se přizpůsobit změnám);
 • uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a učí se je obhájit;
 • je iniciativní, podnikavý a v případě potíží i houževnatý.
 1. 3.      Komunikativní kompetence
 • Žák ovládá ke komunikaci jak řeč (slovně i písemně), tak i nonverbální prostředky komunikace;
 • své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi dokáže formulovat ve větách;
 • umí vyjádřit svůj vlastní názor, aktivně se zapojit do diskuse a řešit konflikty;
 • komunikuje bez ostychu se svými vrstevníky i s dospělými i na veřejnosti;
 • dokáže vyjadřovat kladné postoje sám k sobě i okolnímu prostředí;
 • komunikuje kultivovaně, umí naslouchat a respektuje názor ostatních.
 1. 4.      Sociální a interpersonální kompetence
 • Žák se učí plánovat, organizovat a hodnotit své nápady;
 • přistupuje odpovědně k zadaným úkolům a povinnostem;
 • uvědomuje si, že za svou činnost odpovídá a nese důsledky;
 • projevuje citlivost a ohleduplnost;
 • rozpozná vhodné a nevhodné chování;
 • zvládá práci ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis a respektovat ostatní, je tolerantní a solidární;
 • vytváří pozitivní pocit o sobě samém, ovládá své jednání a chování tak, aby dosáhl sebeúcty a sebeuspokojení.
 1. 5.      Občanské kompetence
 • Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých;
 • negativně vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit;
 • chová se zodpovědně i s ohledem na zdraví a bezpečí své i druhých;
 •  respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které tvoří tradiční hodnoty národa, etnika a sociální skupiny;
 • váží si tradic a kulturního dědictví, kladně přijímá umělecká díla a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.
 1. 6.      Kompetence k trávení volného času
 • Žák umí účelné trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití;
 • umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic;
 • rozvíjí své zájmy v organizovaných a individuálních činnostech;
 • rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací či jednostranné zátěže (např. ze školního vyučování);
 • umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

 

Délka a časový plán vzdělávání

             Školní vzdělávací plán pro školní družinu je tvořen na dobu jednoho školního roku. Je to zejména z toho důvodu, že se každoročně mění počet žáků a s tím i počet oddělení. Také se každoročně mění tematický plán, od něhož se odvíjejí jednotlivé činnosti (viz Příloha 1 -  Tematický plán).

 

Formy vzdělávání

              Pravidelná odpolední činnost ŠD je rozdělena do několika celků. Po vyučování a následném obědě ve školní jídelně následují činnosti – odpočinkové, zájmové (výtvarná, pracovně-technická, literární, dramatická, sportovní, dopravní a přírodovědná), rekreační, příprava na vyučování a spontánní aktivity.

             Příležitostné činnosti – školní družina pořádá celodružinové akce, výtvarné a literární soutěže, sportovní odpoledne, hudební soutěže, vánoční besídku, karneval, Den dětí, vánoční jarmark a bramboriádu. Organizuje divadelní představení. Dále pro žáky uskutečňuje výlety, které korespondují s tematickým plánem.

             ŠD spolupracuje na akcích a projektech školy a také se podílí na výzdobě prostor základní školy.  Také spolupracuje s dalšími organizacemi, jako je např. místní knihovna (Noc s Andersenem). Také sponzoruje 3 zvířata v ZOO Praha.

 

Obsah vzdělávání

             Obsah vzdělávání ve školní družině vychází zejména ze vzdělávací oblasti RVP pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět, ve kterém se věnuje všem jeho 5 tematickým okruhům:

 1. Místo, kde žijeme
 • poznávání nejbližšího okolí;
 • organizace života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti;
 • utváření vztahu ke své škole, obci, městu, státu;
 • regionální pověsti a pohádky;
 • dopravní činnosti – bezpečná cesta do školy.
 1. Lidé kolem nás
 • osvojování a upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, tolerance k ostatním, vzájemná úcta a snášenlivost;
 • předcházení šikaně;
 • kritické přemýšlení o mediálních sděleních.
 1. Lidé a čas
 • orientace v čase a dějích;
 • poznávání tradic, pověstí a zvyků;
 • budování správného režimu dne a jeho dodržování;
 • efektivní využívání svého volného času;
 • vytváření návyků na pravidelnou a účelnou přípravu na vyučování.
 1. Rozmanitost přírody
 • praktické poznávání okolní krajiny;
 • seznamování s rozmanitostí přírody živé a neživé;
 • pozorování proměn přírody v průběhu ročních období;
 • ochrana přírody;
 • péče o konkrétní rostliny.
 1. Člověk a jeho zdraví
 • poznávání člověka jako živé bytosti;
 • péče o zdraví člověka, prevence a odpovědnost za své zdraví;
 • osobní hygiena;
 • oblékání adekvátně ročnímu období;
 • zdravá výživa.

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 • Výchova ke zdravému životnímu stylu – výchova k odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, dodržování osobní hygieny, posilování tělesné zdatnosti.
 • Posilování komunikačních dovedností – kultivace slovního i mimoslovního projevu, rozvíjení slovní zásoby, schopnost naslouchat, kulturní život.
 • Odpovědnost za své chování – řešení různých situací, pravdomluvnost a morální kvality, schopnost objektivně hodnotit své chování a přijímat důsledky svého chování.
 • Ovládání negativních citových reakcí – řešení životních situací, vypořádání se se stresem, vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy.
 • Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině – posilování pozitivního myšlení, vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny.
 • Formování životních postojů – úcta, porozumění, tolerance, schopnost a ochota pomoci, vytváření vlastního sebevědomí, prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, šikana, vandalismus, rasismus a xenofobie).

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

             Do školní družiny mohou být přijati i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle stupně a charakteru jejich znevýhodnění jim bude věnována průběžně zvláštní pozornost při začleňování volnočasových aktivit. Pozornost je věnována i talentovaným žákům, které podporujeme v jejich rozvoji.

 

Podmínky přijímání uchazečů

             Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Vzhledem k omezené kapacitě a velkému počtu zájemců mají přednost žáci 1. – 3. ročníku.  Na základě odevzdání zápisového lístku jsou žáci zařazeni do jednotlivých oddělení (zejména podle tříd, které navštěvují). Po přijetí se na něj vztahují veškeré povinnosti a práva, kterou jsou stanovena řádem školy a řádem školní družiny.

 

Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Pro bezproblémový průběh vzdělávání musí žák dodržovat Vnitřní řád ŠD, který navazuje na řád základní školy a zavazuje žáky:

- dodržovat nařízení a pokynů vychovatelů;

- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD a při všech akcích pořádaných ŠD;

- šetřit majetek školní, svůj i spolužáků (při případném poškození hradí nápravu viník);

- chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům i spolužákům;

- neopouštět svévolně ŠD;

- dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD.

 

             Pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka v případě, že významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních apod.

             V případě, že rodiče žáka nebudou mít o další vzdělávání žáka v ŠD zájem, je třeba ŠD písemně vyrozumět potřebným formulářem (odhláška ze ŠD).

 

Popis materiálních podmínek

             Školní družina má k dispozici samostatnou budovu, jejíž součástí jsou dvě účelově vybavené herny (např. stolními hrami, hračkami, stavebnicemi, pomůckami, příruční knihovnou), dvě pracovny s možností kreativního uzpůsobení (zejména pro výtvarné činnosti) a zimní zahrada s divadelním koutkem. Budova je využívána pro provoz ranní družiny a v odpoledních hodinách je užívána čtyřmi odděleními. Součástí celého objektu je rozsáhlá zahrada vybavená víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, stolem na stolní tenis, dvěma pískovišti a venkovní pracovnou. Děti mají možnost využívat sportovní náčiní.

             Ostatních 7 oddělení je umístěno v nové budově základní školy. Oddělení pracují ve kmenových třídách. Všechny prostory, které ŠD v budově školy využívá, jsou vybaveny pro její potřeby.

             Všechna oddělení mohou, dle platného rozvrhu školy, využívat tělocvičnu, gymnastický sál a keramickou dílnu, počítačovou učebnu, školní hřiště, knihovnu a hudební učebnu.

 

Popis personálních podmínek

             Vzdělávání zajišťuje 11 vychovatelek, z nichž je devět plně kvalifikovaných a dvě si doplňují potřebné vzdělání studiem oboru vychovatelství. Jejich odborné znalosti jsou průběžně prohlubovány účastí na akreditovaných kurzech a samostudiem.

 

Popis ekonomických podmínek

             Měsíční poplatek za žáka ve školní družině činí 200,- Kč. Je vybírán ve dvou splátkách (září -  prosinec, leden – červen) na celý školní rok ve formě bezhotovostní platby na účet školy. V případě, že rodiče ve hmotné nouzi, je možné poplatek prominout. Pro tento případ je potřeba souhlasné vyjádření sociálního odboru příslušného městského úřadu. Veškeré financování provozu ŠD je realizováno v rámci rozpočtu základní školy.

 

 

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

             Žáci jsou pravidelně seznamováni s možnými riziky pobytu a pohybu v areálu školní družiny i mimo ni.  V průběhu školního roku jsou žáci upozorňováni na možná rizika spojená s pohybem v určitém prostředí, s možnými následky různých činností a se správnými způsoby užívání nástrojů a pomůcek.

             V prostorách školní družiny jsou dodržovány veškeré hygienické normy, které zajišťují zdravé prostředí (odpovídající světlo, teplo, čistota, větrání, hygienické vybavení). V samotných žácích jsou upevňovány základní hygienické návyky.

             Pro žáky se ŠD snaží vytvořit co nejpříznivější psychosociální podmínky pro trávení volného času. Zejména jí záleží na zajištění pohody prostředí s příznivého sociálního klimatu, které žáka podporuje v kreativitě a zájmech. Dále se snaží preventivně působit proti násilí, šikaně a dalším patologickým jevům.

 

 

Příloha 1:

Celoroční tematický plán práce školní družiny

STROM POZNÁNÍ

Učíme se poznávat svět a žít v něm

Měsíční témata se prolínají celým programem školní družiny –

 v odpočinkových, zájmových i rekreačních činnostech a doplňují je i společné akce ŠD výlety a pod.

ZÁŘÍ:         Kamarádi, rodina, domov

                                                    „Těšíme se na kamarády,

                          poznáváme náš domov – Kbely“

ŘÍJEN:          Dopravní prostředky

                                                    „Bezpečné cestování,

                          poznáváme dopravní prostředky“

LISTOPAD:     Profese

                                                    „Každý něco umí,

                          poznáváme známé i neznámé profese“     

PROSINEC:        Tradice, zvyky, obyčeje

                                                    „Ctíme naše předky,

                          poznáváme tradiční lidové zvyky a obyčeje“

LEDEN:                          Svět

                                                    „Poznáváme kontinenty a národnosti“

ÚNOR:              Tělo                                            „Víme, jak fungujeme?

                          -poznáváme vývoj člověka“

BŘEZEN:           Rostliny

                                                    „Zelené plíce planety,

                          poznáváme různorodost rostlinné říše“

DUBEN:            Zvířata

                                                    „Nejsme tady sami,

                          poznáváme zvířata kolem nás“

KVĚTEN:          Ochrana přírody

                                                    „Příroda-domov nás všech, význam

                          a důležitost péče o životní prostředí“

ČERVEN:          Naše vlast

                                                    „Hurá na prázdniny,

                          poznáváme krásy naší vlasti“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2:

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

1. Provozní doba:

ranní :             6:30 –  8:00 (do 7:30 příchod do budovy ŠD)

odpolední:    11:40 – 17:00

 

 

2. Školní družina pro svůj provoz využívá vlastní budovu (2 herny, 2 pracovny, šatny a sociální zařízení), 7 oddělení je umístěno v kmenových třídách. Dále zahradu ŠD vybavenou víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, 2 pískovišti. Keramickou dílnu, tělocvičnu, gymnastický sál a hřiště v areálu školy.

 

3. Žáci jsou zapsáni k docházce do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku vždy na jeden školní rok. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazováni žáci nižších ročníků.

 

4. Poplatek za ŠD je 200,- Kč měsíčně. Je vybírán 2x ročně (800,- září – prosinec, 1200,- leden – červen) 

 

5. ŠD žákům umožňuje:

- spoluúčastnit se při přípravě programu

- využívat zájmové kroužky

 

 

6. Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí ve ŠD další specifická nařízení:

- dodržovat nařízení a pokynů vychovatelů

- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD a při všech akcích pořádaných ŠD

- šetřit majetek školní, svůj i spolužáků (při případném poškození hradí nápravu viník)

- chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům i spolužákům

- neopouštět svévolně ŠD

- dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD

- pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka v případě, že významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních apod. U ŠD ZŠ zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

 

7. Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů při obědě, dále si děti nosí pití z domova, nebo se mohou kdykoliv napít vody.

 

8. Vyzvedávání žáků :

                 1.třídy – po obědě (asi v 12:15)u vchodu do nové budovy

                             - 15:00 – 17:00 – v budově ŠD

            2,- 4.třídy  - po obědě (podle rozvrhu, nejpozději v 13:30)

                             - 15:30 – 17:00 – na recepci nové budovy ZŠ

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout v dohodnutou dobu, pokud toto neodchází v rodiči stanovenou dobu samo. Samostatný odchod žáků, mimo čas uvedený na zápisním lístku, musí být vždy podložen písemnou žádostí rodičů. Je zakázáno uvolňování žáků na telefonickou žádost.

Pokud dítě není vyzvednuto do vypršení provozní doby ŠD (17:00) nejdříve vychovatelka informuje rodiče telefonicky, pokud neuspěje, oznámí věc na místní služebnu městské policie. Opakované nevyzvednutí dítěte ze ŠD může být důvodem k jeho vyloučení.

Pokud dítě bude odcházet na kroužky, které nejsou v nabídce školy, do školní družiny se již nevrací.

 9. Režim dne:

Po ranní družině přechází žáci z budovy družiny do budovy školy pod vedením vychovatelky.

Po vyučování předají žáky, zapsané do ŠD, učitelky vychovatelkám na předem dohodnutém místě.

Do jídelny přicházejí žáci organizovaně pod dohledem vychovatelky.

Z budovy školy do budovy ŠD odcházejí žáci pouze pod vedením vychovatelky.

Vychovatelky předávají dětí lektorům na nepovinné předměty a zájmové kroužky organizované školou.

 10. Do školní družiny je možné umístit i žáky nepřihlášené k pravidelné docházce do ŠD a to v případě dělených hodin, odpadnutí výuky apod., nebo na žádost rodičů z mimořádných rodinných důvodů.

11. O vedlejších prázdninách bude ve ŠD provoz pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 10% ze zapsaných žáků.

12. Rodiče mají možnost se na žáky a program ŠD informovat průběžně během školního roku (informační nástěnky ŠD, konzultace s vychovatelkami, email).

 

 

Příspěvek

Publikován: 19.9.2018

Naposled upraven: 21.9.2018

Kalendář

Pátek, 6.12., svátek má Mikuláš
prosinec 2019
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3

Út - 3.12.2019

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 19:00

4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23

Po - 23.12.2019

Vánoční prázdniny

24

Út - 24.12.2019

Vánoční prázdniny

25

St - 25.12.2019

Vánoční prázdniny

26

Čt - 26.12.2019

Vánoční prázdniny

27

Pá - 27.12.2019

Vánoční prázdniny

28

So - 28.12.2019

Vánoční prázdniny

29

Ne - 29.12.2019

Vánoční prázdniny

30

Po - 30.12.2019

Vánoční prázdniny

31

Út - 31.12.2019

Vánoční prázdniny

1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Pondělí 23.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 24.12.
Vánoční prázdniny

Středa 25.12.
Vánoční prázdniny

Čtvrtek 26.12.
Vánoční prázdniny

Pátek 27.12.
Vánoční prázdniny

Sobota 28.12.
Vánoční prázdniny

Neděle 29.12.
Vánoční prázdniny

Pondělí 30.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 31.12.
Vánoční prázdniny

Středa 1.1.
Vánoční prázdniny

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020