Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Eva Baudyšová

baudysova@skola-kbely.cz

místnost č. 49-Stará budova, 1. patro

 

Poskytované služby:

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

 • spolupráce s institucemi (Magistrát města Praha, Policie ČR, Obvodní soud Praha, lékaři)

 • profesní orientace žáků

 • evidence přihlášek žáků na střední školy a střední odborná učiliště

 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a sledování talentovaných a nadaných žáků

 • ve spolupráci s třídními učiteli individuální pohovory/výchovné komise se zákonnými zástupci žáků s výukové a výchovné problémy

 • ve spolupráci se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a návrhy opatření pro jejich eliminaci

 • ve spolupráci se speciálním pedagogem podíl na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

 • ve spolupráci se školním metodikem prevence evidence neomluvené absence žáků, ohlašování neomluvené absence a konzultace s pracovníky příslušného odboru Magistrátu města Praha

 

Důležité odkazy:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.atlasskolstvi.cz/

Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol

Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Adresář škol na MŠMT

http://rejskol.msmt.cz/

 

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019

 

Organizace přijímacího řízení 2019 – Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz

 

Jednotné testy z českého jazyka a matematiky (otevřené i uzavřené úlohy)

Vzorové testy na www.cermat.cz

 

Přihlášky ke studiu

Zákonný zástupce uchazeče odevzdává přihlášku řediteli SŠ na tiskopisu předepsaném MŠMT:

 • 30. listopadu 2018 (jedná-li se o talentovou zkoušku)
 • března 2019 (jedná-li se o střední školy a víceletá gymnázia)

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky – do 1. 3. 2019.

Na první místo uvede uchazeč SŠ, o kterou má prvotní zájem.

Obě přihlášky jsou vyplněné identicky. Nezapomeňte na podpisy zákonných zástupců a žáka.

SŠ může jako součást přihlášky vyžadovat:

 • zdravotní potvrzení uchazeče,
 • přílohu o úspěších žáka na II. stupni ZŠ.

Zákonní zástupci žáků se specifickými poruchami učení mají možnost vyžádat si v PPP a v SPC potvrzení, díky němuž mohou být zohledněni u přijímacího řízení.

 

Termíny přijímacích zkoušek a další důležité termíny

Čtyřleté obory

 • 1. termín – 12. dubna 2019
 • 2. termín – 15. dubna 2019

Šestiletá a osmiletá gymnázia

 • 1. termín – 16. dubna 2019
 • 2. termín – 17. dubna 2019

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejdříve 22. dubna 2019

Náhradní termíny testů

 • 1. termín – 13. května 2019
 • 2. termín – 14. května 2019

 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Talentová zkouška – v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2019

Zkouška na gymnázium se sportovní přípravou – v termínech od 2. do 15. února 2019

Talentová zkouška v konzervatoři – v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2019

Sdělení o výsledku talentové zkoušky – zasláno nejpozději do 20. ledna 2019,v případě gymnázií se sportovní přípravou do 20. února 2019


Přijímání do ostatních oborů denního studia

Přijímací zkouška – v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna 2019 (záleží na rozhodnutí ředitele školy)

Pozvánka –  zaslána nejpozději 7 dní před konáním přijímacího řízení

 

Zápisový lístek

 • obdrží zákonný zástupce žáka na základní škole, kterou žák – pouze jeden zápisový lístek, a to nejpozději do 30. listopadu 2018 (v případě talentových zkoušek) nebo do 15. března 2019
 • v případě ztráty nebo zničení bude na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonného zástupce a uchazeče vydán zápisový lístek náhradní; náhradní zápisový lístek je zpoplatněn
 • je škola povinna evidovat
 • neposílá se s přihláškou
 • lze uplatnit pouze jednou (vyjma odvolacího řízení – nutno dokládat)
 • je uchazeč povinen do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků odevzdat na střední školu
 
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

 

Důležité termíny

31. října

pro obory s talentovou zkouškou- zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu 2018

obory s TZ – poslední termín pro podání přihlášky

 

obory s TZ – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna 2019

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s TZ v 1. kole

2. - 15. února 2019

termín pro konání TZ pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna 2019

termín pro konání TZ v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení

20. ledna 2019

nejpozdější datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

15. února 2019

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě TZ 

20. února 2019

nejpozdější datum pro zaslání výsledku TZ pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

31. ledna 2019

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

1. března 2019

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března 2019

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

12. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

15. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

16. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

17. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

3. května 2019

nejpozdější termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

14. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

 

 

 
 

Stránka

Publikována: 1.11.2014

Naposled upravena: 8.11.2019

Kalendář

Pátek, 13.12., svátek má Lucie
prosinec 2019
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3

Út - 3.12.2019

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 19:00

4 5 6 7 8
9 10 11

St - 11.12.2019

Projektový den

(Web)

1. stupeň: 8,00 - 11,40 hodin

2. stupeň: 8,00 - 12,35 hodin

12 13 14 15
16 17 18

St - 18.12.2019

Vánoční hvězdy

17:00 - 18:00 (Web)

19

Čt - 19.12.2019

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

16:00 - 18:00 (Web)

20 21 22
23

Po - 23.12.2019

Vánoční prázdniny

24

Út - 24.12.2019

Vánoční prázdniny

25

St - 25.12.2019

Vánoční prázdniny

26

Čt - 26.12.2019

Vánoční prázdniny

27

Pá - 27.12.2019

Vánoční prázdniny

28

So - 28.12.2019

Vánoční prázdniny

29

Ne - 29.12.2019

Vánoční prázdniny

30

Po - 30.12.2019

Vánoční prázdniny

31

Út - 31.12.2019

Vánoční prázdniny

1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Středa 18.12.
Vánoční hvězdy
17:00 - 18:00

Čtvrtek 19.12.

Pondělí 23.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 24.12.
Vánoční prázdniny

Středa 25.12.
Vánoční prázdniny

Čtvrtek 26.12.
Vánoční prázdniny

Pátek 27.12.
Vánoční prázdniny

Sobota 28.12.
Vánoční prázdniny

Neděle 29.12.
Vánoční prázdniny

Pondělí 30.12.
Vánoční prázdniny

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020