INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Publikováno: 20. 5. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU

ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE2019/2020

 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.

MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve Vaší škole co možná nejsnazší.

Provozní podmínky pro konání přijímacích zkoušek jsou upraveny v samostatném materiálu.

Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 může v souladu s nově přijatým zákonem proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Rozhodným dnem je den 11. 5. 2020, od kdy je umožněna osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách. Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií, v období vymezeném vyhláškou.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

Pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, než je uvedeno výše, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku v prvním termínu, lze využít navíc období od pondělí 25. do úterý 26. května 2020. V druhém termínu, lze využít navíc období od středy 27. do čtvrtka 28. května 2020.

 

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky nepřenáší).

 

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku.

 

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději

 • 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,
 • případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).

 

Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o

 1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
 5. obsahu přijímací zkoušky,
 6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 7. formě přijímací zkoušky,
 8. seznamu povolených pomůcek pro její konání a
 9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (tedy například organizační pokyny pro uchazeče z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek).

 

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, způsob předávání dokumentace Centrem, průběh, délka trvání a předávání záznamových archů Centru a ostatní náležitosti s přijímací zkouškou související zůstávají zachovány.

 

Výslovně se však stanoví, že škola musí záznamové archy jednotné přijímací zkoušky převést do elektronické podoby a odeslat je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) prostřednictvím informačního systému Centra v den konání jednotné přijímací zkoušky.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit.

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

 

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále).

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel školy obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky odmítnout s tím, že odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah a pokud jej lze posoudit jako žádost o vydání nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Pokud ano, pak vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme. Ředitel školy musí být schopen doložit, že oslovoval postupně uchazeče dle jejich pořadí v příjímacím řízení. Tento postup je nicméně pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb, o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti vyhlášky tedy do pátku 15. května 2020.

 

Vzor poučení:

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

 

Náhradní termíny

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy, a to v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem, jako v případě řádného termínu.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, je stanoveno období od pátku 19. do soboty 20. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín. V období od neděle 21. do pondělí 22. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín.

Pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií je stanoveno období od pátku 19. do soboty 20. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín. V období od neděle 21. do pondělí 22. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín.

Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro náhradní termín, než je uvedeno výše, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku – v prvním termínu, lze využít navíc období od pondělí 15. do úterý 16. června 2020. V druhém náhradním termínu, lze využít navíc období od středy 17. do čtvrtka 18. června 2020.

Pro pozvánku k přijímací zkoušce platí vše, co je uvedeno výše (tj. jak obsah pozvánky, tak lhůty a způsob jejího zaslání a zveřejnění). Centrum zpřístupní školám zkušební dokumentaci nejpozději 2 hodiny před konání jednotné přijímací zkoušky. Výsledky jednotné přijímací zkoušky dodá Centrum školám do 3 kalendářních dnů od jejího konání, tedy do pátku 26. června. Do 4 kalendářních dnů (tedy do 27. června) ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020.

 

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech, tj. zejména vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 
Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.

Přiložené soubory ke stažení