HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Publikováno: 27. 1. 2021

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

jako již tradičně i tentokrát jsme pro vás připravili aktuální harmonogram přijímacího řízení pro víceletá / čtyřletá gymnázia a střední školy.

Další podrobné informace, průvodce cestou na střední školy, vzory dokumentů, ale i možnost stažení zkušebních testů naleznete v sekci našeho Školního poradenské pracoviště pod záložkou výchovného poradce. 

 

31. leden 2021

Ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou). S vyhlášením 1. kola přijímacího řízení budou středními školami zveřejněny informace, zda škola bude realizovat jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky.

31. leden - 5. únor 2021

Zákonní zástupci žáků naší základní školy, kteří podali přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou si po předchozí domluvě s výchovným poradcem vyzvednou zápisový lístek.

 

5. únor 2021

Nejpozději 5. února 2021 odešlou zákonní zástupci žáků, kteří se hlásí na víceletá nebo čtyřletá gymnázia a střední školy třídním učitelům informace potřebné pro vyhotovení přihlášek:

1) Název školy

2) Adresa školy

3) Název a kód studijního oboru

4) Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu (pokud se liší od trvalého pobytu uchazeče), rok narození, telefonní kontakt a email jednoho ze zákonných zástupců, který bude uveden na přihlášce. (Zákonný zástupce uvedený na přihlášce bude kontaktní osobou pro zastupování nezletilých uchazečů při přijímacím řízení na gymnázia a střední školy).

 

8. únor 2021

Třídní učitelé nejpozději 8. února odevzdají informace související s přípravou přihlášek žáků (viz. předchozí bod 5. únor 2021) výchovnému poradci. Informace předají za svou třídu v jedné tabulce,  která jim byla výchovným poradcem zaslána prostřednictvím školních emailových účtů dne 19. 1. 2021.  Zároveň v informačním systému Bakaláři označí třídní učitelé zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce.

 

5. - 15. únor 2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oborů Gymnázium se sportovní přípravou. (Týká se žáků a žákyň, kteří již absolvovali přijímací zkoušky oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří).

 

15. - 19. únor 2021

Žákům, kteří se hlásí na víceletá nebo čtyřletá gymnázia a střední školy budou předány kompletní přihlášky. (Bližší informace o konkrétním termínu předání přihlášek každé jednotlivé třídy, budou zaslány prostřednictvím informačního systému Bakaláři zákonným zástupcům).

 

1. březen 2021

Do 1. března podají uchazeči přihlášky na vybrané střední školy a gymnázia (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky).

 

8. březen 2021

Ředitelé středních škol mohou rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní příjímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet uchazečů. Informace ředitelé zveřejní na internetových stránkách jednotlivých středních škol.

Možné varianty rozhodnutí ředitelů středních škol:

1) CERMAT ve 2 termínech

2) CERMAT 2 termíny + školní zkouška

3) pouze školní zkoušky

4) žádná zkouška

 

15. březen 2021

Zákonní zástupci žáků podávajících přihlášky do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek.

 

12. - 28. duben 2021

Termíny konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány.

 

2. - 30. duben 2021

Termíny konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány.

 

12. a 13. duben 2021

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a nástaveb.

 

14. a 15. duben 2021

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.

 

28. duben 2021

Do 28. dubna budou vyhodnoceny jednotné přijímací zkoušky a předány výsledky školám. (řádný termín)

 

30. duben 2021

Do 30. dubna budou vyhlášeny výsledky jednotných přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících jednotnou přijímací zkoušku.

ZVEŘEJNĚNÍ KÓDŮ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDE K DISPOZICI NA WEBECH STŘEDNÍCH ŠKOL.

 

12. - 13. květen 2021

Náhradní termíny konání jednotných přijímacích zkoušek.

 

14. květen 2021

Do 14. května: V PŘÍPADĚ PŘIJETÍODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NA VYBRANOU ŠKOLU.

 

květen - srpen 2021

Vypsání dalších kol přijímacího řízení. Sledujte internetové stránky www.mhmp.cz

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 

 

„V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATU, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. března 2021 s tím, že původně byl termín jen do poloviny února.