O školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. 

 Školní poradenské pracoviště zahrnuje:

 • školní speciální pedagogy
 • školní metodiky prevence
 • výchovné poradce

Služby jsou koordinovány školním speciálním pedagogem, který společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením škol pravidelně aktualizuje Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole.

Program odráží specifika školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

 

Cíl:

 • zkvalitnit sociální klima škol
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv