Novinky pro školní rok 2020-21

Publikováno: 26. 8. 2020

Vážení rodiče,

chceme  vás seznámit s novinkami, na které se  se můžete těšit ve školním roce 2020/21.

Největší a nepřehlédnutelnou novinkou je sportovní hala, která vyrostla v těsné blízkosti naší základní školy. Proto jsme si mohli dovolit dopřát všem žákům a žákyním naší školy více pravidelných pohybových aktivit a posílili jsme hodinovou dotaci ze stávajících dvou hodin na tři hodiny tělesné výchovy týdně. Také jsme ve spolupráci se sportovními oddíly posílili náš kolektiv tělocvikářů o nové tváře.

Naše škola nežije jen sportem, ale má zájem o celkový rozvoj znalostí žáka, proto jsme uzavřeli dohodu o vzájemném partnerství s CAMBRIDGE P.A.R.K. Ve školním roce 2020/21 bude žákům 4. a 7. tříd  nabídnuta možnost připravovat se na složení zkoušky Cambridge English. Partnerství s CAMBRIDGE P.A.R.K. znamená, že žáci, kteří se budou na zkoušku připravovat, budou celý školní rok pracovat podle metod a materiálů CAMBRIDGE P.A.R.K. pod vedením učitelky angličtiny Ivy Prior, která se společností spolupracuje. Tímto krokem budeme mít  objektivní zpětnou vazbu na výuku anglického jazyka.

Na prvním stupni i nadále pokračujeme s výukou anglického jazyka již od přípravné třídy, navíc přibyla možnost rodičů zvolit pro své dítě třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Jedná se o třídu, ve které bude probíhat výuka jednoho z předmětů, v tomto případě prvouky, s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Třídní učitelka bude tento předmět vyučovat nejen v češtině, ale i v angličtině. Děti si tak osvojí potřebnou slovní zásobu v obou jazycích a díky výuce předmětu si rozšíří znalosti jazyka. V rámci mezipředmětových vztahů bude navíc zařazena  v každé výchově (hudební, výtvarné i tělesné) i v jedné hodině matematiky anglická část hodiny.

Již tradičně nabízíme i třídu se vzdělávacím programem Začít spolu, která je založena na spolupráci všech zúčastněných, tedy dítěte, rodičů a školy. Součástí tohoto vzdělávacího programu je i výuka matematiky metodou prof. Hejného. Poprvé však díky personálnímu zajištění můžeme program Začít spolu nabídnout dvojnásobnému počtu dětí, protože jsme otevřeli dokonce dvě třídy.

 

V 6. třídách zavádíme nové nové metody výuky přírodopisu CLIL a BADATELSTVÍ.   

Přírodopis formou CLIL (Content Language Integrated Learning) je výuka s využitím Anglického jazyka. Je určena pro žáky, kteří se zajímají o Anglický jazyk a chtějí se v něm přirozenou formou dále rozvíjet. CLIL má za cíl rozvíjet učební strategie, podněcovat kritické myšlení žáků, stejně jako rozvíjet jejich kreativitu a zvyšovat jejich motivaci. Je založen na předpokladu, že cizí jazyky se lépe učí na základě reálného konkrétního obsahu, který je cizím jazykem zprostředkován, nikoliv tedy pouhým zaměřením na jazyk samotný. Kombinace komunikace v cizím jazyce s využitím cizojazyčných materiálů umožní žákům osvojit si různé přístupy, analytické a kritické myšlení a hodnocení. Zároveň však bude také po celou dobu přítomen i mateřský jazyk, který bude sloužit jako podpora při zprostředkování pochopení obsahu tak, aby nebylo ohroženo obsahové pochopení probírané látky. Součástí výuky budou v zájmu její autenticity i praktické terénní exkurze a zároveň bude po celou dobu výuky kladen důraz na aktivní přístup studentů a jejich spolupráci a kooperativní prostředí ve třídním kolektivu. Tento inovativní přístup má za cíl rozvíjet učební strategie studentů, stejně jako je jeho cílem touto integrovanou formou zdokonalit schopnost využití cizího jazyka i nad rámec jeho časové dotace v běžném rozvrhu.

 

BADATELSKÝ PŘÍRODOPIS

Hodiny přírodopisu budou zaměřeny na badatelsky orientovanou výuku, díky které děti zkoumají zákonitosti ve svém okolí a učí se je chápat v přirozeném prostředí. Na základě badatelského přístupu žáci kladou otázky, vytvářejí hypotézy a plánují ověření pomocí pokusů, vlastního pozorování nebo tříděním informací. Svá zjištění vyhodnocují a sdílí s ostatními spolužáky.

Badatelsky orientovaná výuka rozvíjí důležité dovednosti, které jsou klíčové v praktickém životě. Jde především o  spolupráci v týmu, rozvoj kritického myšlení, rozvoj komunikačních dovedností a zároveň podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se. V hodinách budou využívány  vzdělávací metody programu EduScrum, jde o aktivní vzdělávací proces, který v mnohém navazuje na program „Začít spolu“ a vede žáky ke spolupráci a interakci. O letních prázdninách se naši učitelé (Lenka Rapantová, Pavel Richter a Hana Doležalová) zúčastnili školení programu EduScrum, jehož metody budou využívat ve vzájemném projektovém vyučování. Tuto mezitřídní spolupráci podporuje i rozvrh hodin.

Hodiny přírodopisu v metodě CLIL i BADATELSTVÍ budou obohaceny o  metodiku Les ve škole, do kterého je škola zapojena. Cílem tohoto projektu je učit se a poznávat les všemi svými smysly, v přírodě, která se nachází v nejbližším okolí školy.

 

V 6. a 7. třídách nabízíme žákům nově povinně volitelný předmět, ve kterém si budou moct zvolit mezi Seminářem z českého jazyka, Německým jazykem, Přírodovědným bádáním a Počítačovou gramotností v praxi. Všechny povinně volitelné předměty budou vyučovány aprobovanými vyučujícími a budou podpořeny potřebným materiálním zázemím. Žáci tak budou mít možnost docházet na předmět podle svého zájmu nebo svých vzdělávacích potřeb.

 

V 8. a 9. třídách byla zvýšena týdenní časová dotace v Českém jazyce a Matematice o 1 hodinu. Vede nás k tomu společný cíl, aby naši žáci byli dobře připraveni nejen na přijímací zkoušky na střední školy, ale i na další studium. Kvůli tomuto záměru byly rozděleny i dvě osmé třídy, ze kterých od září budou tři třídy deváté. Nižší počet žáků je rozhodně příznivější pro kvalitní výuku. Dále byl devátým třídám přidán povinně volitelný předmět Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Tento předmět bude veden zkušenými vyučujícími matematiky a českého jazyka a bude přímo zaměřen na zvládnutí testů při přijímacích zkouškách. Naším záměrem je, aby žáci ZŠ Kbely byli co možná nejlépe připraveni a přijímací zkoušky pro ně nebyly strašákem.

 

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

pověřený ředitel Základní školy