Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2023/2024

Publikováno: 27. 4. 2023

Základní škola Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Evou Kulichovou, jako příslušným orgánem podle §165, odst. 2 a §46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

děti uvedené pod registračním číslem byly přijaty k základnímu vzdělávání na Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19 podle §46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, od 1. 9. 2016.

Rozhodnuto bylo na základě žádosti rodičů. Pro přijetí dětí byly splněny všechny zákonné podmínky.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení Odboru školství MHMP prostřednictvím ředitelky školy.

Oznámení: Rozhodnutí o přijetí je oznámeno na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění vyvěšením na veřejně přístupném místě školy a na místě umožňujícím vzdálený přístup (https://skola-kbely.cz) dne 27.4. 2023 v 1600 hodin.

Písemné rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou na vyžádání vyzvednout osobně v kanceláři školy.

V případě, že je Vaše dítě přijato na jiné škole, neprodleně o tom informujte kancelář ZŠ Praha - Kbely.

 

V Praze dne 27. 4. 2023

 

Mgr. Eva Kulichová

ředitelka ZŠ Praha - Kbely