Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Publikováno: 24. 3. 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vítáme Vás na stránkách naší školy.  V tomto příspěvku jsme pro vás shrnuli veškeré informace související se zápisem k základnímu vzdělávání.

Stejně jako současní prvňáčci, tak i ti budoucí se mohou těšit v nadcházejícím školním roce 2021/22 na otevření pěti prvních tříd.

Nově si kromě tříd s klasickým zaměřením můžete zvolit třídu s rozšířenou výukou jazyků nebo jak je již naší tradicí, tak i tu s programem Začít spolu.

 
JAK BUDE ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PROBÍHAT?

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu (1. 4. – 16. 4. 2021) kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, dokončí zákonný zástupce registraci. Úspěšné odeslání žádosti bude potvrzeno formou e-mailové zprávy, která bude obsahovat odkaz na předvyplněnou žádost v PDF, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče. Vytištěnou přihlášku vyplňte a dopravte do školy jedním ze čtyř uvedených způsobů.

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídy s rozšířenou výukou jazyků nebo s programem Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj. 

V případě, že by byl počet zájemců o třídy s rozšířenou výukou jazyků či s programem Začít spolu vyšší, než-li nám umožnuje stanovená kapacita třídy, přistoupíme k transparentnímu losování.

 

 
KDY MŮŽEME PODÁVAT ŽÁDOSTI?

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. do 16.  dubna 2021.

 
JAKÝMI ZPŮSOBY MŮŽEME PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY?
 • datovou schránkou: eqmzma5
 • emailem s elektronickým podpisem: info@skola-kbely.cz
 • originál žádosti zaslaný poštou: ZŠ Praha – Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19
 • originál vhozený do schránky školy (od 6. 4. 2021 předaný osobně na recepci nové budovy školy – vchod z ulice Toužimská)

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat zákonný zástupce dítěte.

 
KDY A KDE ZÍSKÁME INFORMACE O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ?

Při vyplňování přihlášky získáte registrační číslo svého dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn do 16. 5. 2021 na vývěsce v budově školy a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou.

 
JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.
 
KOLIK ŽÁKŮ BUDE DO PRVNÍCH TŘÍD PŘIJATO?

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle bodu 1., poté dle bodu 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

 
CO BY MĚLY NAŠE DĚTI PŘED NÁSTUPEM DO PRVNÍ TŘÍDY UMĚT?

Základní desatero budoucího prvňáčka

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
 5. Znám barvy (základní i doplňkové).
 6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 
 8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).
 9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 
 10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

  

CO JE TO SPÁDOVÁ ŠKOLA?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. 

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. 

 
PRO KOHO JE ZÁPIS POVINNÝ?
 • pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
 
CO JE POTŘEBA K SAMOTNÉMU ZÁPISU?

Pouze úplně vyplněná žádost o přijetí. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

JAK LZE ZÍSKAT ODKLAD PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

ředitel školy