CLIL, Les ve škole nebo EduScrum? INOVATIVNÍ METODY vzdělávání přinese školní rok 2020/21

Publikováno: 20. 6. 2020

Je veřejným tajemstvím, že naše škola od října 2019 intenzivně pracuje na novém Školním vzdělávacím programu pro školní rok 2020/2021. Ten díky kvalifikovanému pedagogickému sboru, spolupráci s naší městskou částí, přirozenému zavádění inovativních prvků, metod a forem ve vzdělávání, účasti v prestižních projektech jako je například Světová škola  nebo možnosti výběru žáků z nabídky volitelných předmětů, bude od 2. září plynule zvyšovat nejen kvalitu vzdělávání našich žáků, ale i prestiž celých  Kbel.

Dnes vám v krátkosti představíme nové metody vzdělávání oblasti Člověk a příroda, které přivítají žáci 6. ročníků v hodinách přírodopisu.

CLIL neboli Content and Language Integrated Learning,

tedy obsahově a jazykově integrované učení, patří v současné době k trendům evropského školství.

CLIL má za cíl rozvíjet učební strategie, podněcovat kritické myšlení žáků, stejně jako rozvíjet kreativitu a zvyšovat jejich motivaci. Je založen na předpokladu, že cizí jazyky se lépe učí na základě reálného konkrétního obsahu, který je cizím jazykem zprostředkován, nikoliv tedy pouhým zaměřením na jazyk samotný.

V rámci hodin přírodopisu tak v příštím roce bude žákům umožněno seznámit se nejen s principy ekologie, ekosystémů a jejich obecnými funkcemi, či konkrétně se společenstvem lesa. Především jim poskytneme možnost seznámit se i se základními pojmy týkajícími se této tématiky v anglickém jazyce.

Kombinace komunikace v cizím jazyce s využitím cizojazyčných materiálů umožní žákům osvojit si různé přístupy, analytické a kritické myšlení a hodnocení. Zároveň však bude také po celou dobu přítomen i mateřský jazyk, který bude sloužit jako podpora při zprostředkování pochopení obsahu tak, aby nebylo ohroženo obsahové pochopení probírané látky.

Součástí výuky budou v zájmu její autenticity i praktické terénní exkurze a zároveň bude po celou dobu výuky kladen důraz na aktivní přístup studentů a jejich spolupráci a kooperativní prostředí ve třídním kolektivu.

Tento inovativní přístup má za cíl rozvíjet učební strategie studentů, stejně jako je jeho cílem touto integrovanou formou zdokonalit schopnost využití cizího jazyka i nad rámec jeho časové dotace v běžném rozvrhu.

 

BADATELSKÝ PŘÍRODOPIS

Hodiny přírodopisu budou zaměřeny na badatelsky orientovanou výuku, díky které žáci zkoumají zákonitosti ve svém okolí a učí se je chápat v přirozeném prostředí. Na základě badatelského přístupu žáci kladou otázky, vytvářejí hypotézy a plánují ověření pomocí pokusů, vlastního pozorování nebo tříděním informací. Svá zjištění vyhodnocují a sdílí s ostatními spolužáky.

Badatelsky orientovaná výuka rozvíjí důležité dovednosti, které jsou klíčové v praktickém životě. Jde především o  spolupráci v týmu, rozvoj kritického myšlení, rozvoj komunikačních dovedností a zároveň podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se.

 

 

METODIKY BADATELSTVÍ

Les ve škole

Cílem tohoto projektu je učit se a poznávat les všemi svými smysly, v přírodě, která se nachází v nejbližším okolí školy. Tohoto konceptu se účastní také paní učitelka Doležalová společnými hodinami v přírodě.

EduScrum

jde o aktivní vzdělávací proces, který v mnohém navazuje na program „Začít spolu“ a vede žáky ke spolupráci a interakci. Scrum je detailně zpracovaná metoda konstruovaná tak, aby mohli lidé pracovat společně v příjemném duchu. Poskytuje žákům strukturu a přehlednost během práce v týmu, díky čemuž je práce transparentní.  Každé vyučování je uvedeno tzv. “Stand up”, aby bylo zřejmé, kde se tým pracovně nachází a na čem dalším budou pracovat.

Klíčovými elementy eduScrumu jsou efektivní a účinné učení, učení, jak lépe spolupracovat, učení se o sobě samém, učení, jak být spolu kreativní. 

 

Žáci 6. ročníků si se svými rodiči mohou zvolit, která z výše uvedených metod učení je bude provázet hodinami přírodopisu. Aktuálně probíhá zařazování do jednotlivých skupin. Veškeré informace byly prostřednictvím systému Bakaláři doručeny rodičům.

 

A co vy?
Už víte, které učení
zvýší možnost vašich dětí v životě uspět?