Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 3. 3. 2021

 

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci proběhne i tento školní rok zápis do 1. ročníku pouze elektronickou formou.

 

Termín zápisu: 1. 4. – 16. 4. 2021 zde: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skola-kbely/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4420

 

Povinná školní docházka od školního roku 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2021/2022, tedy narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Způsob podání žádosti o přijetí do 1. třídy:

 

 • datovou schránkou: egmzma5
 • emailem s elektronickým podpisem: info@skola-kbely.cz
 • originál žádosti zaslaný poštou: ZŠ Praha – Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19
 • originál vhozený do schránky školy (od 6. 4. 2021 předaný osobně na recepci nové budovy školy – vchod z ulice Toužimská)

 

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat zákonný zástupce dítěte.

 

Informace o přijetí/nepřijetí:

 

Při vyplňování přihlášky získáte registrační číslo svého dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn do 16. 5. 2021  na vývěsce v budově školy a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou.

 

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků.

 

 Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle bodu 1., poté dle bodu 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

 

Nejčastěji kladené otázky

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu.

 

Jsme přijati do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Máme zájem požádat o přijetí dítěte do přípravné třídy. Jak na to?

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

V naší škole je přípravná třída přednostně zřízena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Váš zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy zapište do poznámek v on-line přihlášce.

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

 

 

Základní desatero budoucího prvňáčka

  

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

 

 1. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

 

 1. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

 

 1. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

 

 1. Znám barvy (základní i doplňkové).

 

 1. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

 

 1. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

 

 1. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

 

 1. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

 

 1. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

 

V Praze dne 2. 3. 2021

 

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

Ředitel školy