Pravidla distanční výuky na ZŠ Kbely

Publikováno: 20. 10. 2020
Pravidla distanční výuky na ZŠ Kbely
 1. Škola přechází na distanční výuku dne 14. října na základě nařízení MŠMT.

 

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.

 

 1. V rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty.

 

 1. Během vyhlášení distanční výuky bude daný učitel náležitě informovat zákonné zástupce žáků o průběhu distanční výuky.

 

 1. Formy distanční výuky. Distanční výuka je vedena jednotně v prostředí MS Teams. Má několik podob.

   
  • On–line hodiny podle rozvrhu platného od 14. října 2020. On – line hodiny probíhají v prostředí MS Teams.
  • Zadávání výukových materiálů v MS Teams.
  • Zákonný zástupce žáka, který nemá pro distanční výuku technické vybavení, má povinnost o této skutečnosti informovat vyučujícího a domluvit se s ním na jiné formě distančního vzdělávání.

 

 1. Distanční vzdělávání daného předmětu zajištuje pedagog pověřený ředitelem školy. V případě absence pedagoga vyučujícího daný předmět v rámci prezenční výuky, může ředitel školy distanční výukou pověřit jiného pedagogického pracovníka.

 

 1. Hodnocení distanční výuky. Práce žáka jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím. Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky.  

 

 1. V rámci distančního vzdělávání poskytuje pedagog žákovi a jeho zákonnému zástupci metodickou podporu, efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy. Třídní učitel řeší případné problémy s distanční výukou ve své třídě.

 

 1. Při on-line hodinách probíhá výuka podle následujících pravidel. Hodinu zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. Pokud je z výukových důvodů nahrávka povolena, je zakázáno ji sdílet se třetí osobou.

 

 1. V případě, že je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom jeho zákonný zástupce třídního učitele. Třídní učitel pak předá informaci dalším vyučujícím.

 

Pravidla distanční výuky na ZŠ Kbely jsou v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a mají oporu ve Školním řádu.