Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

Publikováno: 14. 6. 2022

 

Druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana se uskuteční

15. 06. 2022 od 16:00 do 18:00 - třída 1.D.

 

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

 

Bližší informace v příspěvku ze dne 10. 5. 2022:

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

Publikováno: 10. 5. 2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 15. 06. 2022 od 16:00 do 18:00. PŘIHLÁŠKY VYPLNÍTE V MÍSTE ZÁPISU.

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23
Doporučující kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny
 • Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
 • Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části;
 • Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

*Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) v konkrétním zadaném kritériu doporučujeme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolit výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly.

K povinné školní docházce od školního roku 2022/2023 hlaste děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2022/2023, tedy narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Prosíme zákonné zástupce žáků z nespádových oblastí, aby podali žádost také na své spádové škole a informovali ji o účasti na zápisu na naší škole. Zjednoduší tím administraci zápisu a urychlí rozhodování ředitelů. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

 

Informace o přijetí/nepřijetí:

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka před školní budovou) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitele školy požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno bud' osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, psycholožka nebo paní učitelky u zápisu.

 

Nejčastěji kladené otázky

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

Bude přijato celkem 8 žáků.

 

Jak se dozvíme, že je naše dítě přijato?

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

  

Naše dítě nebylo přijato, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu.

 

Naše dítě bylo přijato do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Máme zájem požádat o přijetí dítěte do přípravné třídy. Jak na to?

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

V naší škole je přípravná třída přednostně zřízena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Váš zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy zapište do poznámek v elektronické přihlášce.

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Základní desatero budoucího prvňáčka

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
 5. Znám barvy (základní i doplňkové).
 6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 
 8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).
 9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 
 10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku