O družině

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás  u  nás ve školní družině. Ve  dnech  školního  vyučování  tvoříme mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Prioritním  posláním je  zabezpečení  zájmové   činnosti,  odpočinku a relaxace  žáků  v  intencích školníhovzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 

Vedeme žáky k osvojování základních hodnot, utváříme a prohlubujeme vztah k životnímu prostředí.Učíme je chránit si své zdraví, vedeme k otevřené komunikaci a rozvíjíme schopnosti spolupráce jdoucí ruku v ruce s respektování druhého. Vedeme žáky k tvořivosti a estetičnosti. Respektujeme individuální schopnosti každého žáka. Mimo zájmové činnosti plníme částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Cílem zájmového vzdělávání školní družiny je podporovat aktivní odpočinek žáků a odstraňovat duševní únavu. Nenásilnou a zábavnou formou rozvíjíme schopnosti žáků, povzbuzujeme je ke všem činnostem a dáváme dostatečný prostor pro jejich tvořivosti.

Školní družina v rámci své běžné činnosti zřizuje zájmové kroužky. Školní družina organizuje příležitostně také různé výlety, exkurze, sportovní soutěže, které mohou být organizovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD a podílí se na všech kulturních a společenských akcí školy.

ŠD umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných a mimořádně nadaných.

A JAKÁ NAŠE DRUŽINA JE?

Školní družina je místem:

 • bezpečným,
 • inspirujícím,
 • zájmovým,
 • místem pro regeneraci sil žáků po vyučování,
 • nástrojem rozvíjejícím tvořivost i radost,
 • příležitostí v nová přátelství a poznání,
 • místem posilujícím sebevědomí,
 • místem pro komunikaci vychovatelek s rodiči.

Činnost vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družinu je tvořena třinácti odděleními, která aktuálně navštěvuje celkem 344 žáků. Školní družina pravidelně využívá velkou zahradu s víceúčelovým hřištěm, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.

 

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • V SAMOSTATNÉ A ZELENÍ OBKLOPENÉ BUDOVĚ SE VCHODEM Z ULICE ŽELEZNOBRODSKÉ najdete žáky z nultého ročníku a prvních tříd.

BUDOVA ŠD

 ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA 

 TŘÍDA

 TELEFON

přízemí

01. oddělení

Orysya Mudrak

1. A + část 0. A

739026790

02. oddělení

Lenka Žůrková 

1. B + část 0. A

734256747

1. patro

 

03. oddělení

Jana Lejčková

1. C

734255944

04. oddělení

Eva Jiskrová

1. D

603293944

05. oddělení

Kateřina Strnadová

1. E

734255945

 

 • NOVÁ BUDOVA S VCHODEM Z ULICE TOUŽIMSKÁ je moderním prostorem žáků druhých až 4 tříd.

 

NOVÁ BUDOVA ZŠ

 ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA

TŘÍDY 

TELEFON 

2. patro

 

10. oddělení

Tereza Kučerová

3. A + 4. tř.

735174912

11. oddělení

Regina Manychová

3. B + 4. tř.

603273085

12. oddělení

Nataliia Lysyuk 

3. C + 4. tř.

734255946

13. oddělení

Lucie Kantorová

3. D + 4. tř.

739037283

3. patro

 

06. oddělení 

Romana Bílková

2. A + část 2. C

734259150

07. oddělení

Věra Pekárková

2. B + část 2. F

734313816

08. oddělení

Jitka Sajfrtová

2. D + část 2. F

734258027

09. oddělení

Lenka Friedlová

2. E + část 2. C

734256733

 

V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.  

Úplata za školní družinu je 350,- Kč/měsíc.

V budově ŠD jsou pro děti připraveny:

 • 2 účelově vybavené herny
 • 2 pracovny - s možností kreativního uzpůsobení
 • zimní zahrada s divadelním koutkem
 • zahrada ŠD je vybavena víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, pískovištěm, stolním tenisem

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ŠD:

 • šikovné ručičky
 • vaření
 • keramika I.
 • keramika II.
 • výtvarný kroužek