O družině

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás  u  nás ve školní družině. Ve  dnech  školního  vyučování  tvoříme mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Prioritním  posláním je  zabezpečení  zájmové   činnosti,  odpočinku a relaxace  žáků  v  intencích školníhovzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 

Vedeme žáky k osvojování základních hodnot, utváříme a prohlubujeme vztah k životnímu prostředí.Učíme je chránit si své zdraví, vedeme k otevřené komunikaci a rozvíjíme schopnosti spolupráce jdoucí ruku v ruce s respektování druhého. Vedeme žáky k tvořivosti a estetičnosti. Respektujeme individuální schopnosti každého žáka. Mimo zájmové činnosti plníme částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Cílem zájmového vzdělávání školní družiny je podporovat aktivní odpočinek žáků a odstraňovat duševní únavu. Nenásilnou a zábavnou formou rozvíjíme schopnosti žáků, povzbuzujeme je ke všem činnostem a dáváme dostatečný prostor pro jejich tvořivosti.

Školní družina v rámci své běžné činnosti zřizuje zájmové kroužky. Školní družina organizuje příležitostně také různé výlety, exkurze, sportovní soutěže, které mohou být organizovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD a podílí se na všech kulturních a společenských akcí školy.

ŠD umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných a mimořádně nadaných.

A JAKÁ NAŠE DRUŽINA JE?

Školní družina je místem:

 • bezpečným,
 • inspirujícím,
 • zájmovým,
 • místem pro regeneraci sil žáků po vyučování,
 • nástrojem rozvíjejícím tvořivost i radost,
 • příležitostí v nová přátelství a poznání,
 • místem posilujícím sebevědomí,
 • místem pro komunikaci vychovatelek s rodiči.

Činnost vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družinu je tvořena třinácti odděleními, která aktuálně navštěvuje celkem 344 žáků. Školní družina pravidelně využívá velkou zahradu s víceúčelovým hřištěm, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.

 

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • V SAMOSTATNÉ A ZELENÍ OBKLOPENÉ BUDOVĚ SE VCHODEM Z ULICE ŽELEZNOBRODSKÉ najdete žáky z prvních ročníků.

BUDOVA ŠD

 ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA 

 TŘÍDA

 TELEFON

přízemí

1. oddělení

Romana Bílková

1. A + 1. C

 734259150

2. oddělení

Věra Pekárková

1. B + 1. C

 734313816

1. patro

 

3. oddělení

Jitka Sajfrtová

1. D

 734258027

4. oddělení

Lenka Friedlová

1. E + 1. C

734256733

5. oddělení

Božena Horká

1. F + 1. C

734255945

 

 • NOVÁ BUDOVA S VCHODEM Z ULICE TOUŽIMSKÁ je moderním prostorem žáků z nultého ročníku, druhých až 4 tříd.

 

NOVÁ BUDOVA ZŠ

 ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA

TŘÍDY 

TELEFON 

1. patro

10. oddělení

Natáliia Lysyuk

3. A + 4. tř.

734255946

11. oddělení

Natália Orlova

3. B + 4. tř.

735174912

12. oddělení

Orysya Mudrak, Kateřina Strnadová 

3. C + 4. tř.

739026790

2. patro

 

6. oddělení 

Karolína Knoppová

2. B + 0. A

603273085

7. oddělení

Lenka Žůrková

2. A + 0. A

734256747

8. oddělení

Eva Jiskrová

2. C + 4. tř.

603293944

9. oddělení

Jana Lejčková

2. D + 4. tř.

734255944

13. oddělení

Kristina Janáková

3. D + 4. tř.

739037283

 

V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.  

Úplata za školní družinu je 350,- Kč/měsíc.

V budově ŠD jsou pro děti připraveny:

 • 2 účelově vybavené herny
 • 2 pracovny - s možností kreativního uzpůsobení
 • zimní zahrada s divadelním koutkem
 • zahrada ŠD je vybavena víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, pískovištěm, stolním tenisem

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ŠD:

 • šikovné ručičky
 • vaření
 • keramika I.
 • keramika II.
 • výtvarný kroužek