O družině

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás  u  nás ve školní družině. Ve  dnech  školního  vyučování  tvoříme mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Prioritním  posláním je  zabezpečení  zájmové   činnosti,  odpočinku a relaxace  žáků  v  intencích školníhovzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 

Vedeme žáky k osvojování základních hodnot, utváříme a prohlubujeme vztah k životnímu prostředí.Učíme je chránit si své zdraví, vedeme k otevřené komunikaci a rozvíjíme schopnosti spolupráce jdoucí ruku v ruce s respektování druhého. Vedeme žáky k tvořivosti a estetičnosti. Respektujeme individuální schopnosti každého žáka. Mimo zájmové činnosti plníme částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Cílem zájmového vzdělávání školní družiny je podporovat aktivní odpočinek žáků a odstraňovat duševní únavu. Nenásilnou a zábavnou formou rozvíjíme schopnosti žáků, povzbuzujeme je ke všem činnostem a dáváme dostatečný prostor pro jejich tvořivosti.

Školní družina v rámci své běžné činnosti zřizuje zájmové kroužky. Školní družina organizuje příležitostně také různé výlety, exkurze, sportovní soutěže, které mohou být organizovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD a podílí se na všech kulturních a společenských akcí školy.

ŠD umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných a mimořádně nadaných.

A JAKÁ NAŠE DRUŽINA JE?

Školní družina je místem:

 • bezpečným,
 • inspirujícím,
 • zájmovým,
 • místem pro regeneraci sil žáků po vyučování,
 • nástrojem rozvíjejícím tvořivost i radost,
 • příležitostí v nová přátelství a poznání,
 • místem posilujícím sebevědomí,
 • místem pro komunikaci vychovatelek s rodiči.

Činnost vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družinu je tvořena patnácti odděleními, která aktuálně navštěvuje celkem 354 žáků. Školní družina pravidelně využívá velkou zahradu s víceúčelovým hřištěm, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní:            6:30 - 8:00 pouze v budově ŠD vchod z ulice Železnobrodská (příchod do 7:30)

Odpolední:     11:40 - 17:00

 

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • V SAMOSTATNÉ A ZELENÍ OBKLOPENÉ BUDOVĚ SE VCHODEM Z ULICE ŽELEZNOBRODSKÉ najdete žáky z nultého ročníku a prvních tříd.
oddělení školní družiny  třída paní vychovatelka
01. 0.A  Gabriela Hrušťáková
02. 1.A Lucie Kantorová
03. 1.B Eva Jiskrová
04. 1.C Orysya Mudrak
05. 1.D Lenka Žůrková 

Telefonní kontakty a emailové adresy na paní vychovatelky naleznete v sekci kontakty. 

 

 • NOVÁ BUDOVA S VCHODEM Z ULICE TOUŽIMSKÁ je moderním prostorem žáků druhých až 4 tříd.
oddělení školní družiny  třída paní vychovatelka
06. 2.A Romana Bílková
07. 2.B, 2.C (část) Věra Pekárková
08. 2.D Lenka Friedlová
09. 2.E, 2.C (část) Regina Manychová
10. 3.A Jitka Peterka
11. 3.B Barbora Strnadová
12. 3.C Lucie Havelková
13. 3.D, 4.C Šárka Čiháková
14. 3.E, 4.A                                   Natálie Lysyuková
15. 4.B, 4.D, 4.E, 4.F Kateřina Strnadová

Telefonní kontakty a emailové adresy na paní vychovatelky naleznete v sekci kontakty. 

 

V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.  

Úplata za školní družinu je 350,- Kč/měsíc.

Platba probíhá ve 2 splátkách.

1. splátka - září až prosinec - 1400,- Kč. (termín platby 1.9 - 15.9)

2. splátka - leden až červen - 2100,- Kč. (termín platby 1.1 - 15.1)

Do poznámky připiště jméno a třídu dítěte.

ZMĚNILI JSME BANKOVNÍ INSTITUCI

NOVÉ číslo účtu naší družiny 299942931/0300

 

 

V budově ŠD jsou pro děti připraveny:

 • 2 účelově vybavené herny
 • 2 pracovny - s možností kreativního uzpůsobení
 • zimní zahrada s divadelním koutkem
 • zahrada ŠD je vybavena víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, pískovištěm, stolním tenisem

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ŠD:

 • šikovné ručičky
 • výtvarný 
 • vaření
 • keramika I.
 • keramika II.