O družině

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás  u  nás ve školní družině. Ve  dnech  školního  vyučování  tvoříme mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Prioritním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků v intencích školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Vedeme žáky k osvojování základních hodnot, utváříme a prohlubujeme vztah k životnímu prostředí. Učíme je chránit si své zdraví, vedeme k otevřené komunikaci a rozvíjíme schopnosti spolupráce jdoucí ruku v ruce s respektování druhého. Vedeme žáky k tvořivosti a estetičnosti. Respektujeme individuální schopnosti každého žáka. Mimo zájmové činnosti plníme částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Cílem zájmového vzdělávání školní družiny je podporovat aktivní odpočinek žáků a odstraňovat duševní únavu. Nenásilnou a zábavnou formou rozvíjíme schopnosti žáků, povzbuzujeme je ke všem činnostem a dáváme dostatečný prostor pro jejich tvořivosti.

Školní družina v rámci své běžné činnosti zřizuje zájmové kroužky. Školní družina organizuje příležitostně také různé výlety, exkurze, sportovní soutěže, které mohou být organizovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD a podílí se na všech kulturních a společenských akcí školy.

ŠD umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných a mimořádně nadaných.

A JAKÁ NAŠE DRUŽINA JE?

Školní družina je místem:

 • bezpečným,
 • inspirujícím,
 • zájmovým,
 • místem pro regeneraci sil žáků po vyučování,
 • nástrojem rozvíjejícím tvořivost i radost,
 • příležitostí v nová přátelství a poznání,
 • místem posilujícím sebevědomí,
 • místem pro komunikaci vychovatelek s rodiči.

Činnost vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družinu je tvořena čtrnácti odděleními, která aktuálně navštěvuje celkem 354 žáků. Školní družina pravidelně využívá dvě velké zahrady s víceúčelovými herními prvky, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní:            6:30 - 8:00 v budově základní školy vchod z ulice Toužimská (příchod do 7:30)

Odpolední:     11:40 - 17:00

 

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • NOVÁ BUDOVA s vchodem z ulice Toužimská je moderním prostorem pro všechny žáky školní družiny.
oddělení školní družiny  třída paní vychovatelka
01. 1.A   Romana Bílková
02. 1.B Věra Pekárková
03. 1.C Lenka Friedlová
04. 1.D Barbora Strnadová
05. 2.A Lucie Kantorová
06. 2.B Eva Jiskrová
07. 2.C Hana Číháková
08. 2.D Lenka Žůrková
09. 3.A Natálie Lysyuková
10. 3.B, část 3.C Šárka Čiháková
11. 3.D Lucie Havelková
12. 3.E, část 3.C Regina Manychová
13. 4.B, 4.D Orysya Mudrak
14. 4.C, 4.E  Kateřina Strnadová

Telefonní kontakty a emailové adresy na paní vychovatelky naleznete v sekci kontakty. 

 

V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.  

Úplata za školní družinu je 350,- Kč/měsíc.

Platba probíhá ve 2 splátkách.

1. splátka - září až prosinec - 1400,- Kč. (termín platby 1.9 - 15.9)

2. splátka - leden až červen - 2100,- Kč. (termín platby 1.1 - 15.1)

Do poznámky připiště jméno a třídu dítěte.

ZMĚNILI JSME BANKOVNÍ INSTITUCI

NOVÉ číslo účtu naší družiny 299942931/0300

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ŠD:

 • šikovné ručičky
 • výtvarný 
 • keramika I.
 • keramika II.