NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY COVID 19

 
obsah na této stránce je platný k 28. 1. 2022 | zdroj: edu.cz

Obsah témat FAQ

Testování na školách

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování.


Antigenní testování


Musí se škola k zajištění antigenních testů přihlašovat? 

Ne, testy obdrží všechny školy s povinností testovat děti a žáky automaticky. 


Kdo ne/bude testován a jak často?  

Testování se týká všech dětí a žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří a od 31. 1. 2022 také studentů denní formy vzdělávání vyšší odborné školy.

Testování probíhá v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě, žák nebo student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor).  

Testování podstupují všechny děti, žáci a studenti, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19.   Testovat se dále nemusí dítě, žák nebo student, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Od 31. 1. se také nemusí testovat dítě, žák nebo student, který doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Od 31. 1. tedy platí ta výjimka z testování
 • Příklad – pokud jste měli 20. ledna pozitivní PCR test a máte ukončenou izolaci, tak vám výjimka z preventivního testování platí (od 31. ledna) do 19. února.

Mohu potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenním testu doložit pomocí aplikace Tečka? 

Ano, jejím prostřednictvím lze prokázat negativní výsledek testu z odběrového místa (72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu), který nahradí testování ve škole. Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci může stáhnout. V této aplikaci jsou v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace čTečka, která je také bezplatná ke stažení.  

QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin.  


Co s dětmi/žáky/studenty, kteří se odmítnou testovat?  

Pokud se dítě, žák nebo student screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Děti, žáci a studenti, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti, žáky a studenty, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, 
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou. 

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti, žáci a studenti s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě, žák nebo student odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti, žákovi či studentovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě, žák nebo student odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě, žák nebo student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.


Kdo ze zaměstnanců bude testován a jak často? 

Od 17. 1. 2022 platí nová pravidla pro testování všech zaměstnanců škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí, žáků a studentů podmíněna testováním, a dále také zaměstnanců školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti, žáci a studenti.

Níže uvedené informace se týkají zaměstnanců pouze výše uvedených škol a školských zařízeních.

Povinnost se testovat platí i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů.

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. 

Od 31. 1. se také nemusí testovat zaměstnanec, který doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a ani nedoloží některou ze skutečností uvedených výše, se nařizuje po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem. I zde však platí obecné výjimky z povinného používání ochranných prostředků dýchacích cest, tj. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a dále pak osoby, které mají potvrzení od lékaře, že nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Zaměstnanec, který nesplnil podmínky (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), je dále povinen se stravovat odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil některou z podmínek (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), po dobu výkonu jeho činnosti nepoužije.

Pro ostatní zaměstnance škol a školských zařízení, než je uvedeno výše (typicky zaměstnanci mateřských škol, základních uměleckých škol nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy) platí pravidla vyplývající z obecného mimořádného opatření k testování zaměstnanců tak, že je stanovena povinnost všem zaměstnavatelům na území České republiky  zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou).

Níže uvedené informace se týkají pouze testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, ve kterých se netestují děti a žáci.

Všichni zaměstnanci (bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19) se od 17. 1. 2022 testují 2krát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí kalendářní den po předchozím testování (typicky se tedy testuje v pondělí a ve čtvrtek, nicméně je možné zvolit např. v případě směnného provozu i jiný režim, např. úterý a pátek).

Pokud se zaměstnanec odmítne testovat, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušné KHS, v jejíž obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

 • nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a
 • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
 • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatření.

Výjimka z povinného nošení ochranné prostředku v tomto případě není.

Povinnost podstoupit testování se nevztahuje na osobu, která doloží[1], že:

 • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů, nebo
 • podstupuje testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,
  • k prokázání této skutečnosti vydá zaměstnavatel písemné potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje testování podle tohoto mimořádného opatření.

[1] Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat tyto skutečnosti:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování zaměstnanců.


Povinnosti zaměstnavatele:

 • zajistit pro zaměstnance testy,
 • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
 • zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle výše uvedeného bodu a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení[2].

[2] Konkrétní parametry elektronického hlášení a další podrobnosti v tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici. Jakmile je Centrální řídící tým a Ministerstvo zdravotnictví zveřejní, budeme samozřejmě školy a školská zařízení informovat.


 • v případě, že má zaměstnanec pozitivní antigenní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustí a poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu,
 • zaměstnanci je tedy po dobu 5 dnů nařízena karanténa, není povinen jít na konfirmační PCR test a do práce se vrací po uplynutí karantény (čili 5 dnů),
 • při návratu z karantény je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test na pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti,
 • pokud bude zaměstnanec při antigenním testu provedeném po návratu z karantény stále pozitivní, je mu opět nařízena karanténa na dobu 5 dnů a celý výše uvedený cyklus se opakuje,
 • zaměstnanec může jít po pozitivním antigenním testu dobrovolně na PCR test – v případě negativního výsledku a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce a dále se testuje podle běžných pravidel pro testování dle režimu 2,
 • karanténa se považuje za překážku na straně zaměstnance (zaměstnanci náleží náhrada platu/mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku jako při běžné nemoci) a vedle toho zaměstnanci náleží po dobu karantény (nebo izolace) mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události. Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin).

Jaký je vztah mezi režimem školským (režim 1) a režimem obecným (režim 2) testovacím opatřením?

Vzhledem k tomu, že ve školství platí dva různé režimy testování, může dojít k situaci, kdy bude zaměstnanec spadat právně pod oba dva režimy. V takovémto případě se postupuje tak, že pokud je zaměstnanec zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí, žáků a studentů, řídí se tento zaměstnanec pouze pravidly vyplývajícími z mimořádného opatření pro testování dětí, žáků a studentů (režim 1 – školský). Zaměstnavatel pak pro tyto zaměstnance vydává písemné potvrzení, že se zaměstnanec podrobuje testování u něj.

 • Příklad 1 – jsem zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí, žáků a studentů (např. ZŠ), a zároveň jsem zaměstnancem školy, ve které testování dětí, žáků a studentů neprobíhá (např. MŠ) – testuju se pouze ve škole, ve které probíhá testování žáků (pouze 1krát týdně), platí pro mne pravidla režimu 1 – školského (především jde zaměstnanec na konfirmační PCR), na MŠ se prokážu písemným potvrzením, že se testuju na ZŠ,
 • Příklad 2 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých probíhá testování dětí, žáků a studentů (např. dva poloviční úvazky na dvou různých ZŠ) – testuju se pouze v jedné škole, ve druhé škole se prokážu písemným potvrzením zaměstnavatele, že se testuju na dané škole,
 • Příklad 3 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých neprobíhá testování dětí, žáků a studentů (např. MŠ a ZUŠ) – testuji se pouze na jedné škole v souladu s režimem 2 – obecným (2krát týdně), na druhé škole se prokazuji písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že se testuji na dané škole,
 • Příklad 4 – jsem zaměstnancem ZŠ a také zaměstnancem ZUŠ – testuji se pouze na ZŠ 1krát týdně a na ZUŠ donesu potvrzení o testování v ZŠ,
 • Příklad 5 – jsem zaměstnancem SŠ a také zaměstnancem výrobní společnosti – testuji se pouze v SŠ 1krát týdně a do firmy donesu potvrzení o testování v SŠ a ve firmě nemám povinnost se testovat.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?  

Pokud je daný antigenní test povolen MZ k použití laickou osobou, může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. 

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).  


Na jaké období obdržely školy testy?  

V prvním lednovém týdnu budou do škol distribuovány Ag testy pro testování všech dětí a žáků (bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování) na 4 další testovací termíny (testy pro testování 3. ledna 2022 již všechny školy obdržely v dostatečném počtu). S nyní nově stanovenou frekvencí testování 2x týdně v prvních 2 lednových týdnech tak budou výše uvedenou dodávkou pokryty testovací termíny:

 • čtvrtek 6. ledna
 • pondělí 10. ledna
 • čtvrtek 13. ledna
 • pondělí 17. ledna

Následně bude ve školách ze strany MŠMT provedeno mimořádné šetření COVID 6, které bude uzavřeno ve středu 12. ledna 2022 ve 14 hodin.

Na základě vykázaného počtu testovaných dětí a žáků a na základě uvedeného stavu zásob testů pak budou probíhat přípravy další distribuce testů (tj. na testování v termínu 24. ledna a následující).


Jak postupovat v případě nedostatku dodaných testů? Budou někde k dispozici rezervy? 

Testy budou dodány vždy v dostatečném počtu pro pokrytí minimálně 2 nadcházejících testovacích vln pro všechny žáky školy. 

V případě dodávky nekompletní sady testů může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní (výměnou budou poskytnuty testy jiných výrobců dle aktuálních zásob jednotlivých pracovišť). Způsob výměny – nutnost vyměnit celé balení (balení za balení).  Vzhledem k jednotkové ceně testů (cca 30–80 Kč/ks), je však nutno racionálně zvážit, zda je výměna například v případě několika chybějících komponent, efektivní a hospodárná. Pokud je tedy v sadě např. pouze několik chybějících komponent a škole dostačují i bez výměny testy (včetně případných zásob z minulých dodávek) pro otestování žáků v termínech, na které byly testy dodány, může využít pouze kompletní testy v sadě a nekompletní kusy testů vyřadit jako nepoužitelné s tím, že se jedná o hospodárnější variantu nakládání s majetkem.   

V případě poškození nebo znehodnocení větší části dodávky vlastní vinou (rozlití pufru, špatné skladování aj.), škola si zajišťuje náhradu testů vlastní cestou (dokoupení oficiálních poškozených komponent nebo celých sad testů).  


Jak se dostanou do škol antigenní testovací sady?  

Testovací sady budou dodány do škol obdobným způsobem, jako při minulých distribucích, tedy ve spolupráci s kraji a HZS.   


Je nutné s odpadem z testování nakládat jako s nebezpečným odpadem?  

Dle metodického sdělení Ministerstvo životního prostředí doporučuje odpad, vzniklý ze sebetestování, zařadit jako běžný směsný komunální odpad (více v Metodickém sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů).


Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to?  

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.  

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí a žáků, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti nebo žáci sami provedou test.  

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.  

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  


Záznam počtu provedených testů do Covid Forms App (CFA)  

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace CovidFormsApp.

URLhttps://cfa.uzis.cz/school.

Uživatelské jméno: REDIZO školy

Heslo:  odesláno do datové schvánky 8. 4. 2021 – 8místný kód – velká písmena.  

Jak často se záznam zadává a pro koho?  

– záznam se zadává za každý den, kdy bylo ve škole testováno,  

– pro každý typ testu je potřeba vyplnit nový formulář,  

– zadává se hromadně pro red_izo+den+typ testu (při kombinovaném zařízení – např. ZŠ+SŠ rozhoduje, zda mají společné redizo., pak zadávají společně za všechno)  

Pro děti/žáky:  

- do systému se zapisují všechny testy provedené ve škole,  

– tedy pokud si rodiče přinesou vlastní, tak se zapisuje také, ale musí se uvést v záznamu zvlášť a uvést typ testu.  

Neprůkazné/chybné testy:  
Zadávejte do aplikace jen testy, jejichž výsledek vyšel neplatný (tj. proces probíhal standardně, jen vyhodnocení neukázalo pozitivní/negativní).  

Pokud dojde ke znehodocení testu v průběhu testování (upuštění na zem, rozlití zkumavky apod.), veďte si evidenci pro vykazování (MŠMT bude informovat).  

Pokud nelze test provést z důvodu chyby v dodávce, veďte si evidenci, bude součástí reklamace (MŠMT bude informovat).  

Typy (kódy) testů dodávaných do škol pro výkaz v CFA  
LEPU: 45, LepuAntig2  
Singclean: 48, HangTest  (platí i pro novější růžové balení)
Flowflex: 10002, AconFlowFlex  
Sejoy: 10003, HangSejoy  
Genrui: 10004, GenruiBio  

Pro jiné, než centrálně dodávané typy testů vždy zadávejte samostatný záznam a vyberte příslušný typ testu. V případě, že použitý test není na výběru seznamu, zvolte kód 10000 – JinyAGTest nebo v případě PCR testů 10001 – JinyPCRTest.  


Záznam pozitivních výsledků provedených Ag testů do Covid Forms App (CFA)

Bezprostředně po testování škola v předepsaném formátu nahraje do CFA údaje o osobách s pozitivním výsledkem Ag testu. Platí pro děti, žáky i zaměstnance. Pokyny k předávání dat o výsledcích testů a rizikových kontaktech naleznete na Edu.cz v Manuálu pro práci s CFA (pdf)


Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 
 1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti   
 2. Nezletilé dítě, žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  Zletilý žák nebo student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;   
 3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Škola bez zbytečného odkladu zašle prostřednictvím Covid Forms Application příslušné KHS seznam všech dětí, žáků nebo studentů, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu vystaví těmto dětem, žákům a studentům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola vyrozumí zákonné zástupce dětí nebo žáků nebo zletilé žáky nebo studenty, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. V takovém případě pak potvrzení od školy předloží zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo student poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen mu vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test a následně provést samotný konfirmační RT-PCR test.
 4. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 5. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo student o tomto informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 6. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  
 7. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.

Jaké jsou důsledky pozitivního výsledku preventivního testu pro spolužáky takového žáka?

V případě, že je antigenním testem provedeným ve škole zjištěn u dítěte, žáka nebo studenta pozitivní výsledek, jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří by si měli dítě nebo žáka vyzvednout (do té doby je dítě nebo žák umístěn do izolační místnosti), případně žák nebo student odchází sám do místa bydliště.

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu dítěte, žáka nebo studenta pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka nebo studenta školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.


Jak postupovat v případě pozitivního výskytu ve školských ubytovacích zařízeních?  

V případě, že je pozitivně testované dítě, žák nebo student ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, karanténu či izolaci dotčených osob má na starosti místně příslušná KHS, která provádí místní šetření.


Jak postupovat v případě zbytkové pozitivity po prodělaném onemocnění covid-19? 

Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví: antigenní test u bezpříznakového nebude pozitivní. PCR může být pozitivní dlouhodobě, ale osoba velmi pravděpodobně po 14 dnech není infekční. Individuální případy bude posuzovat KHSrozlišení, zda jde event. o reaktivaci či reinfekci, jde za KHS.“


Jak zařídit izolační místnost pro pozitivně testované?

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se, aby tento prostor byl vybaven umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, s mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a která nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami.  


Kdy se mohou pozitivně testované osoby vrátit do školy?  

Osoba s (potvrzeným ze zdravotnického zařízení) pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce / do zaměstnaní po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy.  


Jsou testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění?  

Ano, od 17. 1. je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek byl rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky. Více zde: https://www.samotesty-covid.cz/


Jaká je platnost testů organizovaných ve škole? Platí 24 hodin jako u ostatních AG testů?  

Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu. Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 


PCR testování


Jaké jsou podmínky využití PCR testů?  

Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu.

Více k možnostem příspěvku na RT-PCR testování ve školách zde: Možnost přihlášení k RT-PCR testování pro období od 6. prosince 2021 do 28. února 2022.


Jaké jsou termíny PCR testování ve školách?  

Testování se provádí kterýkoliv vyučovací den v týdnu ve frekvenci jednou za 7 dní.


Je možné použít při PCR metodu poolingu? Jaká jsou pravidla? 

Ano, pokud jde o validovanou metodu testování – za validitu metody následně ručí laboratoř.  

Bližší informace a doporučení naleznete ve Stanovisku laboratorní skupiny MZČR k poolování vzorků pro vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2.  


Jak postupovat v případě pozitivního výsledku PCR testu? Liší se to podle dne testování?  

Pokud má dítě, žák nebo student nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo student nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Škola bezodkladně informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou krajskou hygienickou stanici o skutečnosti zjištěné podle odstavce výše. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu .xlsx nebo .csv obsahující seznam dětí, žáků nebo studentů a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka uvedených v odstavci výše, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem, žákem nebo studentem nebo pedagogickým pracovníkem uvedeným v odstavci výše a identifikační údaje školy. Krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V případě, že krajská hygienická stanice rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí, žáků nebo studentů a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno krajskou hygienickou stanicí na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat postupem podle věty druhé údaje těchto dětí, žáků nebo studentů a zaměstnanců, a to v rozsahu údajů o jejich j