Napoprvé to nevyšlo? II. kolo přijímacích řízení je tu...

Publikováno: 20. 5. 2021

V případě, že to nedopadlo, dostaneš rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem najdou jen na školních webech gymnázií a středních škol).

Druhá šance

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

 

Jak to zjistíš? 

Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdeš:

  • na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.
  • na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole.

 

DOPORUČENÍ

Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně tak, jak je školy oznamují. Jejich webové stránky proto sleduj opakovaně a začni hned po oznámení o nepřijetí.

 

Přehledy o volných místech

na středních školách

Hlavní město Praha

http://skoly.praha.eu/88595_prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2021-2022

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2020/2021

Plzeňský kraj

https://www.plzensky-kraj.cz/volna-mista-na-strednich-skolach-v-plzenskem-kraji-2

Karlovarský kraj

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/stranky/prijimaci_rizeni_na_ss.aspx

Ústecký kraj

https://sberdat.kr-ustecky.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022

Liberecký kraj

http://www.edulk.cz/přijímacířízení/přehledpřijímacířízení.aspx

Královéhradecký kraj

http://sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Pardubický kraj

https://www.klickevzdelani.cz/verejnost/ze-zivota-skol/prijimaci-rizeni-na-ss/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-ii-a-dalsi-kola-prehled-o-poctu-volnych-mist

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083

Jihomoravský kraj

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021

Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

Zlínský kraj

https://www.zkola.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinskem-kraji/

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/

 

Druhé kolo - nová přihláška

  • Vyplň novou přihlášku ke studiu a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li požadován).
  • Ve druhém kole, případně dalších, již není počet přihlášek omezen (můžeš si podat třeba tři).
  • Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor.
  • Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín.
  • Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.
  • I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Máš vůči nepřijetí vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podáš u ředitele školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se tvého přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

 

Když je odvolání úspěšné

Přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu v konkrétní škole, nemůže již své rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy se odvoláš proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve druhé škole a tvé odvolání je vyřízeno kladně.

 

V případě, že nechceš čekat na rozhodnutí o odvolání a raději zápisový lístek odevzdáš v druhé škole, můžeš kladné rozhodnutí předložit ve škole, ve které ses již zapsal/a a zápisový lístek ti bude vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

 

 

zdroj: infoabsolvent.cz