Ředitel školy o distanční výuce v roce 2020

Publikováno: 8. 12. 2020

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,

jménem školy mi dovolte vyjádřit poděkování za doručené děkovné a pozitivní reakce, ve kterých hodnotíte průběh distančního vzdělávání vedeného pedagogy naší školy.

Těší mě, že týdny intenzivních příprav v době, kdy nebylo zřejmé, zda v budoucnu dojde k opětovnému uzavření škol, byly zúročeny ve prospěch žáků.  Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo jednoznačně uspět na výbornou.

Nesmíme však zaspat. Stejně tak jako se neustále vyvíjí nové technologie i my zaměstnanci Základní školy Praha - Kbely, nepřestáváme pracovat na nových možnostech, které nám umožňují přímo úměrně zvyšovat kvalitu výuky.

Jak dalekou cestu jsme ušli a na co vše jsme mysleli před výběrem systému Microsoft Teams? Odpovědi na tyto a další otázky jsme pro vás zpracovali v níže stručně definovaných 7 fázích vlastní procesní linie.

Květoslav Přibil, ředitel základní školy.

V průběhu prvních čtrnácti dnů měsíce června, jsme začali vyhodnocovat data sesbíraná dotazováním pedagogů, zpětnou vazbou zákonných zástupců a vlastním pozorováním v průběhu distanční výuky.

Ta byla prvně v historii naší země spuštěna v doporučené formě i pro Základní školy, které vláda uzavřela v souvislosti s opatřeními v boji proti šíření nemoci Covid- 19.

I přes velmi kladné výstupy bylo již v počátku zřejmé, že každý pedagog využíval jiné metody a formy vzdělávání, které vycházely z možností jednotlivých software, prostřednictvím kterých učitelé vedli výuku v online prostředí.

Očekávané závěry se potvrdily. Na jedné straně obdivuhodná snaha našich pedagogů dosáhnout srovnatelně kvalitní výuky, jako při výuce prezenční a na straně druhé individuální limity v digitální gramotnosti jednotlivých vyučujících s diametrální odlišností realizace.

V tento okamžik se nabízela jediná otázka „Jsme opravdu připraveni na další uzavření škol a s tím související přechod k výuce distanční?“

VÝBĚR JEDNÉ PLATFORMY

Důležité bylo vybrat jednu platformu, ideálně takovou, která umožňuje nejen vést distanční výuku, ale například i komunikovat v rámci i mimo školu. Zde jsme definovali 9 základních komunikačních kanálů:

  • ředitel & učitelé,
  • učitelé & učitelé,
  • škola & rodiče,
  • poradenské pracoviště & školní poradenské pracoviště,
  • školní poradenské pracoviště & žáci/rodiče,
  • asistenti pedagoga & učitelé,
  • asistenti pedagoga & žáci/rodiče,
  • učitelé & organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • škola & zřizovatel.

Při výběru platformy jsme dále kladli důraz na požadavky vycházející z výsledků analýzy v historii naší republiky první realizované distanční výuky v prostředí základních škol. Ta nastala ze dne na dne v březnu tohoto roku a vystavila, jak žáky, tak rodiče, ale především celou školu nové výzvě, se kterou jsme se v dějinách pedagogiky doposud nesetkali.

Zde si dovolím vyzdvihnout a znovu upřímně poděkovat těm pedagogům, kteří díky svému odhodlání, zkušenostem a dovednostem - uspěli v dnešním digitálním světě. Jejich schopnosti a vytrvalost exaktně prokázaly, že učitelé v jakékoliv sebeobtížnější situaci, vždy jednají v tom nejlepším zájmu žáků.

NASTAVENÍ EFEKTIVNÍ PODOBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT vydalo v září 2020 metodickou příručku k distančnímu vzdělávání, která shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky tohoto způsobu výuky a má školám pomoci při nastavování pravidel tohoto režimu. Zajímavé postřehy byly zapracovány do školou připraveného modelu distančního vzdělávání.

NÁSTROJE | PODPORA PEDAGOGŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ

  • jednotný systém,
  • Tablet Wacom Intuos - společně s tužkou nebo perem je tím nejpřirozenějším způsobem, který nemůže běžná myš nijak nahradit. Intuos, se svým novým tlakově citlivým perem Wacom Pen 4k, dokáže nabídnout přesně to co učitel potřebuje. 4096 úrovní přítlaku pera pro dokonale přesné tahy při psaní či rýsování.
  • programy a aplikace: Microsoft Office 365 - spolehlivé, bezpečné, robustní a přehledné řešení pro školy, které zahrnuje e-mail, videokonference, přizpůsobené centrum pro týmovou spolupráci ve třídě s podporou Microsoft Teams, nástroje pro bezpečně vyřešenou poštu, kalendáře, kontakty, úložiště dat, ale i nástroje pro spolupráci, zadávání domácích úkolů a jejich vyhodnocení… Samozřejmostí je garantovaná technická podpora 24/7 v češtině, ale i lokální tým Microsoft pro školství., online tabule Microsoft Whiteboard, Microsoft Forms - díky tomuto nástroji lze vytvářet písemky, pomocí kterých lze on-line zkontrolovat znalosti žáků. Test s uzavřenými otázkami se umí sám opravit, vyhodnotit a žákům vrátit zpětnou vazbu. MS Forms umí automaticky generovat otázky, a tak může učiteli usnadnit práci při generování příkladu k procvičovaní, Sway, OneNote - online poznámkový sešit pro práci učitele i žáka, SharePoint, Socrative - jednoduchý online nástroj pro testování a procvičování, Kahoot: Herní kvízy pro děti i dospělé, Aplikace Nearpod: nástroj pro interaktivní prezentování aj.,
  • elektronické učebnice pro 1. - 5. ročník vydavatelství Nová škola (neomezené účty pro pedagogy i žáky), vydavatelství TakTik vybrané předměty dle požadavků pedagogů. Khanova škola, Flexibook, H-edu atd.

MATERIÁLY PRO ONLINE VÝUKY

  • přehled digitálních vzdělávacích zdrojů s otevřenou licencí,
  • prostor pro sdílení vlastních materiálů (web školy, MS Teams),
  • databáze českých písemek pro Microsoft Forms,
  • Hacking STEM.

 

Protože otázku informovanosti a vzdělání pedagogů považujeme za klíčovou pro úspěšné zavedení distančního vzdělávání, začali jsme s tvorbou vzdělávacího konceptu pro zvládnutí dovedností distanční výuky opírající se o platformu Microsoft Teams.

CÍLE:

 • jeden systém pro všechny žáky a učitele,
 • zvýšení digitální gramotnosti pedagogů,
 • zvýšení digitální gramotnosti žáků,
 • podpora a metodické vedení,
 • zajištění pravidelné komunikace pedagogů, pedagogů s vedením, vedení školy v online prostředí,
 • realizace metodických sdružení a předmětových komisí,
 • podpora žáků s IVP,
 • tvorba metodiky a realizace školení pro pedagogy,
 • tvorba metodiky a realizace školení pro žáky,
 • video manuál shrnující informace související s nově povinnou formou distanční výuky.

 

 • zvolíme prioritní oblasti distančního vzdělávání a promyslíme, které vzdělávací obsahy v rámci ŠVP můžeme využít jako doplňující či rozšiřující,
 • společně plánujeme výuku na delší časové období,
 • koordinujeme harmonogram online výuky, nastavení frekvence zadávání úkolů a stanovení termínů k jejich vypracování,
 • rovnoměrně rozložíme výuku nové látky v jednotlivých předmětech,
 • přiměřená zátěž pro žáky,
 • využijeme mezipředmětových vztahů, propojíme témata do celků nebo miniprojektů,
 • postupně zařazujeme i další externí online zdroje pro distanční vzdělávání,
 • podporujeme skupinové práce v online prostředí,
 • preferujeme formativní hodnocení a vedeme žáky k sebehodnocení, pracujeme na udržení a posílení motivace žáků k učení,
 • podporujeme tvorbu studijního portfolia při vzdělávání na dálku s důrazem na offline žáky,
 • podpoříme interní evidenci vzdělávacího obsahu a forem výuky,
 • podporujeme žáky se SVP (individualizujeme vzdělávací přístup, skladbu výuky, nabízíme individuální konzultace, doučování),
 • zapojíme asistenty pedagoga do individuální práce se žáky.

 

 • informujeme všechny žáky a rodiče o způsobu distančního vzdělávání, formách komunikace a podpory,
 • nastavíme pravidelný a jednotný systém komunikace se všemi žáky, včetně žáků s omezeným přístupem k internetu,
 • využijeme webové stránky školy jako tzv. rozcestníku a hlavního informačního kanálu,
 • sdílíme v rámci pedagogického sboru seznam žáků s omezeným přístupem k online vzdělávání,
 • zadáváme úkoly a náměty ke vzdělávání srozumitelnou formou, nekomplikovaně a dle dohodnutých pravidel,
 • zavedeme online třídnické hodiny pro žáky,
 • klademe důraz na sociální interakci, podporujeme vzájemnou komunikaci mezi žáky,
 • zohledníme potřebu časové flexibility v rodinách žáků,
 • zajistíme poskytování pravidelné zpětné vazby žákům a rodičům,
 • nabídneme konzultační hodiny pro rodiče,
 • podporujeme empaticky, srozumitelně a jednoznačně vedenou komunikaci,
 • stanovíme harmonogram online porad, konzultací a předávání informací,
 • zavedeme plynulou komunikaci mezi vedením školy a učiteli,
 • pověříme za hlavního koordinátora vzdělávání na dálku třídního učitele pro zajištění průběžné komunikace mezi všemi pedagogy a vedením školy,
 • zajistíme technickou a metodickou podporu pedagogů při poskytování online vzdělávání,
 • podporujeme sdílení poznatků, výměnu zkušeností mezi pedagogy a naši vzájemnou spolupráci a podporu,
 • vzájemně sdílíme informační, metodické a vzdělávací zdroje,
 • využijeme v případě problému odbornou pomoc (uvnitř i vně školy).

 

 • Office 365 – základní kurz,
 • Teams pro školy – 1. díl, úvod a využití pro výuku online,
 • Teams pro školy – 2. díl, praktické využití ve výuce,
 • Teams pro školy – 3. díl, praktické využití ve výuce – podrobněji,
 • Forms pro pedagogy – tvorba zadání a kvízů/testů,
 • Softwary pro tvorbu vlastních interaktivních cvičení.

 

 

 • Scio - do českého vzdělávání zavedla měření výsledků vzdělávání a obecných studijních předpokladů. Do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. – 9. tříd a zaberou max. 20 minut.
 • Drill & Skill
 • Czechitas - akademie programování
 • Minecraft Education Edition
 • EduTeam
 • Techambition
 • Abaku
 • Matemág
 • iMyšlení: texty a audio-video data k aktuálnímu dění ve školství:

» Bojové podmínky testují školství: Nečeká nás nic lehkého Robert Plaga

» Výzva, Seznam zprávy

» Současná situace je velkou příležitostí pro experiment,“ ujišťuje odborník na vzdělávání Bohumil Kartous

» Rozhlas Dvojka - Blízká setkání, Odpovídal Bob Kartous z centra vzdělávání EDUin

» Pojďme využít příležitosti a na chvíli zrušit povinné úkoly i známky. A pozorujme, co se stane T.Chrobák

» Domácí příprava, Rodiče vítáni,

» Rodiče jsou zděšení. Teď vidí, co se ve škole děje. Je to ale pozitivní rána Tomáš Feřtek,

» Martin Veselovský, DVTV,

» Rady pro aktuální dění, UčitOnline,

» Informační centrum o vzdělávání, Eduin,

» Zpětná vazba při online výuce,

» Edukační laboratoř,

» Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, www.edukacnilaborator.cz,

» Otrávený učitel ještě nikoho nic nenaučil Bohumil Kartous,

» Sedmá generace, o plánovaných změnách v českém školství.