TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ „kdo, kdy, jak, kde, proč…“

Publikováno: 8. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, čtenáři našich stránek,

na základě pokynů, manuálů, metodik a doporučení ministerstev školství a zdravotnictví České republiky jsme se rozhodli zpracovat příspěvek, který má za cíl poskytnout našim čtenářům jednoduchou a přehlednou formou nejen kompletní informace související s návratem žáků do škol od pondělí 12. dubna 2021, ale také odpovědi na případné otázky, které se nám všem zcela určitě honí hlavou.

KDO se vrací jako první zpátky do školy?

12. - 16. 4. 2021 se prezenční výuka bude týkat těchto tříd:

 

 

KDY mají žáci prezenční a kdy distanční výuku?

 

PROČ testujeme?

Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti šíření onemocnění COVID-19 ve školách i mezi dětmi. Ostatní režimová opatření zůstanou při obnově prezenční výuky samozřejmě zachována. 

 

V KOLIK hodin budou nástupy tříd?

 

CO musí škola zajistit při testování?

  • Pro děti je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.). Vždy je nutné dodržet mezi dětmi rozestupy alespoň 1,5 metru.  
  • Testovat se může v jakýchkoliv vhodných prostorách školy, kde je možné větrat. Testovat se bude velmi pravděpodobně v učebnách, které děti důvěrně znají. Testovat se může ale i v tělocvičnách nebo jiných vhodných prostorách školy. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v případě, že je venkovní teplota v rozmezí 15 °C až 30 °C. 
  • Škola se musí postarat o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí (pravděpodobně to bude někdo z učitelského sboru, koho vaše dítě zná) a v případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro testování.
  • V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

 

VIDEO návod, jak probíhá testování?

CO znamená testování žáků pro vás?

Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a prezenčnímu studiu. 

Zajištění testování žáků přímo ve škole.

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně.

Vše je navrženo tak, aby organizace procesu testování byla naprosto bezproblémová, testování bylo bezpečné a bez zbytečných nepříjemností.

 

JAK bude testování probíhat na naší škole?

Testování žáků proběhne každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK v kmenové třídě žáka za účasti pedagoga, který dle rozvrhu vyučuje tento den první hodinu.

Pakliže bude žák nepřítomen - testování absolvuje pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

 

JE testování povinné?

Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 

CO se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

 

ZVLÁDNE se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

UŽ jsme doma COVID měli - je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

KDY a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

 

CO když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

POZITIVNÍ TEST. CO bude dál?

Škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

 

POZITIVNÍ TEST ve třídě

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

 

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

 

JAK to bude s družinou?

Školní družina bude v době od 12. dubna 2021 v provozu pro přihlášené děti každý pracovní den v době od skončení vyučování do 16  hodin. Ranní družinu škola v tomto období z organizačních důvodů poskytovat nebude.

 

ROZMÍSTĚNÍ oddělení školní družiny

Kontakty na jednotlivé vychovatelky najdete na webových stránkách školy v sekci družina nebo klikněte zde.

Provoz školní družiny bude probíhat v kmenových třídách:

0. A - budova ŠD

1. - 4. třídy nová budova ZŠ

Vyzvedávání žáků
  • po obědě - do 13:00 na základě vyplněného lístku na samostatný odchod nebo po ohlášení na recepci. (0.A –budova ŠD)
  • 15:00-16:00 na recepci ZŠ (0.A budova ŠD)

 

V době od 13:00 - 15:00 budeme podle doporučení MŠMT chodit co nejvíce ven a děti vydávat nebudeme.

Pro urychlení vyzvedávání, kontaktujte telefonicky vychovatelku vašich dětí (web.školy – kontakty) a paní recepční dohlédne na bezpečné předání.

 

 JAKÉ potvrzení žáci obdrží od školy v případě pozitivního výsledku? (vzor)